>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მეორადი ფოლადის მილი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 28478BRF62264419   
აუქციონის #: 28478
ლოტის #: 622644
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
09/09/2019 15:00 - 19/09/2019 15:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
355 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 160 e
ვაჭრობის ბიჯი: 5 e
საგარანტიო თანხა: 9566 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 19.03.2020
ტელეფონი: 551789999
თვისებები
განმკარგავი: შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ფარცხანაყანევიშეფასების თანხა160
გადახდის ბოლო ვადა18.11.2019საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა180
ტელეფონის ნომერი551789999მწარმოებელისხვა
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

სარეალიზაციო ქონება: ფოლადის მილი,

საორიენტაციო სიგრძე - 700 გრძ. მ., (რომელიც მიწაშია განთავსებული) 

მილის დიამეტრი 720 მმ.

მილის კედლის სისქე: 10 მმ.

სავარაუდო ჯამური ღირებულება შეადგენს 700*(160-23,35)=95655

ერთი გრძივი მეტრის მილის მიწიდან ამოღების საფასური სამხარაულის დასკვნის მიხედვით 23,35 ლარი

პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აუქციონის ჩატარების პირობები: „სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების შესაბამისად.

მილის სარეალიზაციო საფასურის გადახდის ვადა: მილზე/მის მონაკვეთზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე

მყიდველის მიერ მილის დემონტაჟის სამუშაოების დაწყების დრო: ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან მომდევნო სამუშაო დღე.

 მყიდველის მიერ მილის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღების ვადა: ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე

მყიდველის მიერ გრუნტის პირველადი მდგომარეობის დაბრუნებისა და დემონტირებული/მიწიდან ამოღებული მილის გატანის ვადა: მილის სრული დემონტაჟიდან 30 კალენდარული დღე.

მილის დემონტაჟი/მიწიდან ამოღება, რომელსაც უნდა ესწრებოდეს კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენელი უნდა განხორციელდეს საქართველოს შრომის კოდექსის გათვალისწინებულ სამუშაო დღეებში;

მილის საერთო სიგრძე დაუზუსტებელია და არ აკისრებს გამყიდველს ვალდებულებას, რომ ადგილზე (მათ შორის მიწის ქვეშ) საორიენტაციოდ მითითებული სიგრძის მილი იყოს განთავსებული; მილის სარეალიზაციო ღირებულება განისაზღვრება ეტაპობრივად მილის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღების თითოეული მოქმედების დასრულების შემდგომ;

მილის სიგრძე ზუსტდება დემონტაჟის/მიწიდან ამოღებისას, რომელსაც უნდა ესწრებოდეს გამყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რა დროსაც მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი;

მილის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღების, სიგრძის დაზუსტების, მილის ტერიტორიიდან გატანის, გრუნტის პირველადი მდგომარეობის დაბრუნების მიზნით გასაწევი სამუშაოების, მიწის უკუჩაყრისა და სხვა ნებისმიერი ხარჯები სრულად ეკისრება მყიდველს. შენიშვნა: მიწის ქვეშ განლაგებული მილის შემთხვევაში სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს N005648717 დასკვნით განსაზღვრულ გრძივი მეტრი მილის სარეალიზაციო თანხას აკლდება ამავე დასხვნით განსაზღვრული გრძივი მეტრი მილის მიწიდან ამოღების ღირებულება.)

თუ მილის მონაკვეთი კვეთს გზის სავალ ნაწილს, სხვა საყოფაცხოვრებო თუ  არასაყოფაცხოვრებო ობიექტებს ან სხვა ქონებას, მისი მიწის ნაკვეთიდან ამოღება დამოკიდებული იქნება შემძენსა და ქონების (რომელზეც გადის მილი) მესაკუთრეს შორის მოლაპარაკებაზე;

მილის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღების შემდგომ თანხის დაფარვამდე მილის მოვლა-პატრობაზე პასუხისმგებელია აუქციონში გამარჯვებული;

მილის დემონტაჟი/მიწიდან ამოღება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად. მილის დემონტაჟის/ამოღების და სიგრძის დაზუსტების პროცესს უნდა დაესწროს გამყიდველის წარმომადგენელი. სარეალიზაციო ქონების საფასური განისაზღვრება მისი ერთეულის ღირებულებისა და დაზუსტებული სიგრძის ნამრავლით;  

მყიდველი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ნებართვების, ლიცენზიების თუ ადმინისტრაციული ორგანოების თანხმობის მიღება შესაბამისი სამუშაოების განხორციელების დროს;

მილის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, (მათ შორის ტერიტორიიდან გატანამდე) მყიდველს ეკისრება მილის/მისი მონაკვეთის მოვლა-პატრონობის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა. მილის ტრანსპორტირებისა და სხვა ნებისმიერ ხარჯს უზრუნველყოფს მყიდველი;

მყიდველმა ყველა საშუალება უნდა გამოიყენოს, რომ მიწიდან მილების მაქსიმალურად დიდი მონაკვეთის დემონტაჟი/მიწიდან ამოღება განახორციელოს;

მილის/მისი მონაკვეთის დემონტაჟის/მიწიდან ამოღების შეუძლებლობა უნდა დადასტურდეს გამყიდველისა და მყიდველის ერთობლივი აქტით, სადაც მითითებული იქნება მიწიდან ამოღების შეუძლებლობის ობიექტური მიზეზები;

მყიდველის მიერ ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობისას გადახდილი ბე ითვლება მილის ღირებულებაში;

მილის მიწიდან ამოღებასა და ტერიტორიიდან გატანას ახორციელებს მყიდველი საკუთარი სახსრებითა და პასუხისმგებლობით. მყიდველის მიერ მილის/მისი თითოეული მონაკვეთის დემონტაჟის დროს მხარეებს შორის უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტი. მილის/მისი მონაკვეთის ღირებულებას მყიდველი გადაიხდის ამოღებული მილის/მისი მონაკვეთის სიგრძის მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის განმავლობაში; 

მყიდველს შესყიდული ქონების გატანის უფლება აქვს მას შემდეგ, რაც ის გადაუხდის გამყიდველს მილის/მისი მონაკვეთის ღირებულებას;

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში მყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ობიექტის საორიენტაციო ჯამური ღირებულების 0.1% ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების, ქონების მიწიდან ამოღების, მილის ტერიტორიიდან გატანის, გრუნტის პირველადი მდგომარეობის დაბრუნების ან სხვა ვალდებულების ვადების დარღვევა გაგრძელდება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში გამყიდველი უფლებამოსილია ცალხმრიდვად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მყიდველისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით;

მყიდველმა მილის დემონტაჟთან/მისი მიწიდან ამოღებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამუშაო უნდა განახორციელოს უსაფრთხოების ნორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

დასადები ხელშეკრულების ფორმა: ნასყიდობის ხელშეკრულება

პასუხისმგებლობა სააუქციონო და სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისათვის: 

          

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა გადადის კომპანიის საკუთრებაში; ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად გადადის კომპანიის საკუთრებაში თუ: 
ა) ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა; 
ბ) აუქციონში გამარჯვებულმა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ განსაზღვრულ ვადაში სრულად არ გადაიხადა საპრივატიზებო საფასური; 
გ) დაარღვია  საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აუქციონში მონაწილეობის პირობები.                                                                                                                                                         აუქციონში გამარჯვებულს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების 0,1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.       

შენიშვნა: ვინაიდან გრაფა გადახდის ბოლო ვადა პროგრამულად წარმოადგენს სავალდებულოდ შესავსებს და შეუძლებელია ზუსტი გადახდის თარიღის განსაზღვრა, მითითებულია არაზუსტი თარიღი. გადახდის პერიოდია 60 დღე, რომელიც აითვლება ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან. აუქციონში გამარჯვებულთან ხელშეკრულება იდება აუქციონის დასრულებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში.

აღწერილობა
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601


ელექტრონული გადახდა

ინფორმაცია გადახდების პროცესის შესახებ

 

გთხოვთ, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების განხორციელების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შესაძლებელია  დაჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას და  ელეტრონული აუქციონების სისტემაში ასახვას, რამდენადაც მხოლოდ ამის შემდგომ  მოგეცემათ  საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში.

სსიპ  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო’’ არ არის პასუხისმგებელი ქონების შეძენით დაინტერესეული ფიზიკური და იურიდიული პირების მხრიდან, საბანკო პროცედურების არაგონივრულ ვადაში  განხორციელებისას დამდგარ შედეგებზე.

 

ელექტრონული აუქციონების სისტემა,,www.eauction.ge“-ზე ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ქონების სხვადასხვა ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენებით შეძენა, კერძოდ:

 

1)      ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

2)      საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

3)      eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

4)      ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

5)      ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი


 1.  ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

ნაღდი ანგარიშსწორება - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების სს ,,ლიბერთი ბანკისნებისმიერ ფილილაში ნაღდი ფულით  გადახდა, რომელიც ავტომატურად აისახება ელექტრონული აუქციონის სისტემაში.

გადახდის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ვებ-გვერდზე www.eauction.ge რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელება; პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო კოდი) და ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს, რომ მოახდინოს გადახდა).

საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში თანხა დროებით ირიცხება მომსახურების სააგენტოს სატრანზიტო* ანგარიშზე, რომლის დანიშნულებაა ელექტრონულ აუქციონზე შეტანილი თანხების შესაბამისად ასახვა საიტზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს ლიბერთი ბანკს იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც ლიბერთის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესებში და პირობებში ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

პროფილში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე უკან უბრუნდებათ. თუმცა,  შემთხვევაში თუ ფიზიკურ (მხოლოდ /) პირს პირად პროფილში დამატებული არ აქვს საკუთარი ანგარიშის ნომერი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელიალიბერთი ბანკიდანთანხის ხელზე გატანა.

სხვა ბანკებში ან პირდაპირ განკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე გადახდილი თანები არ აისახება ავტომატურად ელექტრონული აუქციონების სისტემაში, ამიტომ მომხმარებელი ვალდებულია გადახდის ქვითარი წარადგინოს ან განმკარგავ ორგანიზაციაში ან სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ხოლო უკან თანხის დასაბრუნებლად უნდა მიმართოს განცხადებით განმკარგან ორგანიზაციას.

 

 2.    საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

საკრედიტო ბარათი - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმა. ამ ეტაპზე პარტნიორი ბანკებია: თიბისი, ლიბერთი, საქართველო და ქართუ, თუმცა მომხმარებელს სხვანებისმიერი ბანკის პლასტიკური ბარათითაც აქვს საშუალება განახორციელოს გადახდა.

საკრედიტო ბარათით გადახის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აუქციონის შედეგებს აცნობებს ბანკს, რომლის საგადახო სისტემითაც განახორციელა მომხმარებელმა თანხის გადახდა:

      გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება.

      დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.(თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად  თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის  საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანახას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს.

აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში,  სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკის მიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.

 

3. eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა  eMoney-ის  ელექტრონული საფულის მეშვეობით.

eauction.ge ავტომატურად უზრუნველყოფს eMoney - ანგარიშის გახსნას უკვე არსებული და ყოველი ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის.

eMoney გადახის სისტემის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის eMoney საგადახდო სისტემაში, სადაც ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის eMoney ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს eMoney-ის იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც eMoney-ის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         მომხმარებელს აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება გადაირიცხება აუქციონის განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         მომხმარებელს აუქციონში დამარცხების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო თანახას დამატებული საკომისიო eMoney-ის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

 

4. ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა, მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა ელექტრონული საბანკო გადარიცხვის სისტემის გამოყენებით, აუქციონის დასრულებამდე/ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 28 საათისა. გადარიცხვის განხორციელების შემდეგ მომხმარებელმა სასურველია დარეკოს მომსახურების სააგენტოს ცხელ-ხაზზე (სამუშაო საათები 09:00-18:00,  შაბათ-კვირის გარდა, რათა გადამოწმდეს თანხის ჩარიცხვა).

გადმორიცხვის წესი: ლოტზე წარმოდგენილი ჩანართიდან "დანიშნულება" დააკოპიროს სრულისი ზუსტით წარმოდგენილი ჩანაწერი და იგივე სიზუსტით ჩააკოპიროს უნაღდო გადარიცხვის დანიშნულებაში.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაცის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები

გადმორიცხვის დროს გამოყენებულ საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდებათ უკან. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

 

 5. ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი

ელექტრონული საბანკო გარანტიის გააქტიურება შესაძლებელია იმ ლოტებზე, რომლებზეც დაწესებულია ელ საბანკო გარანტიის ვადები. რეგისტრირებული მომხმარებელი, კონკრეტულ საბანკო გარანტიის მიღების მიზნით, მიდის შესაბამის  დაწესებულებაში.  საბანკო გარანტიის მიღების შემთხვევაში, მომხმარებელი შედის სასურველ  ლოტში, ირჩევს  საგარანტიო თანხის გადახდას, გადადის აჭერს ღილაკს – "აქტივაცია", ავსებს საბანკო გარანტიის ველებს, კერძოდ შეყავს ბანკში გაცემული ელექტრონული საბანკო გარანტიის რეგირტაციის ნომერი და PIN კოდი.  რის შემდეგაც მომხმარებელი ავტომატურად შეძლებს ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ვალდებულების (სრული ღირებულების) დაფარვის შემდეგ ელექტორული საბანკო გარანტია განიბლოკება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განმკარგავი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს თანხა საბანკო გარანტიის გამცემი ორგანიზაციიდან.

         დამარცხებულ მომხმარებელს გაუუქმდება ელექტორული საბანკო გარანტია . (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)


წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.