>
პარტნიორები

ხშირად დასმული კითხვები

რა უნდა გავაკეთო აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად?
აუქციონში მონაწილეობისთვის საჭიროა, ვებგვერდზე გაიაროთ რეგისტრაცია და ავტორიზაციის შემდგომ  ელექტრონული აუქციონების სისტემის სხვადასხვა ანგარიშსწორების მეთოდიდან ერთერთს გამოყენებით გადაიხადოთ  საგარანტიო თანხა იმ ლოტზე, რომლის შეძენაც გსურთ; ამის შემდეგ შეძლებთ მიიღოთ მონაწილეობა აუქციონში და განახორციელოთ ბიჯების დადება.
რა გზით შეიძლება საგარანტიო თანხის გადახდა?

 საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია:

1.      ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი);

ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი/სრული ღირებულების სს ,,ლიბერთი ბანკის“ნებისმიერ ფილიალაში ნაღდი ფულით გადახდა. მის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ვებ-გვერდზე www.eauction.ge რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირისდასახელება; პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი) და ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს გადახდა)

2.      საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი;

ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი/სრული ღირებულების გადახდა. საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

3.      eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი;

ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი/სრული ღირებულების გადახდა. eauction.ge ავტომატურად უზრუნველყოფს eMoney - ანგარიშის გახსნას უკვე არსებული და ყოველი ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის. eMoney გადახდის სისტემის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტიდან გადადის eMoney საგადახდო სისტემაში, სადაც ახორციელებს გადახდას.

4.      ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი;

            ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი/სრული ღირებულების გადახდა  ელექტრონული საბანკო გადარიცხვის სისტემის გამოყენებით, აუქციონის დასრულებამდე/ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 28 საათისა. გადმორიცხვის წესი: ლოტზე წარმოდგენილი ჩანართიდან "დანიშნულება" დაკოპირდეს წარმოდგენილი ჩანაწერი და იგივე სიზუსტით ჩაისვას უნაღდო გადარიცხვის დანიშნულებაში.

5.      ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი;

ხელმისაწვდომია მხოლოდ საგარანტიო თანხის გადახდა. ელ. საბანკო გარანტიის მიღება კონკრეტულ აუქციონზე შესაძლებელია საბანკო დაწესებულებასა და სადაზღვევო კომპანიაში. ელ.საბანკო გარანტიის აქტივაციისათვის საჭიროა  ლოტის გადახდის გვერდზე ელ. საბანკო გარანტიის რეგისტრაციის ნომრისა და PIN კოდის შეყვანა.

6.      ელექტრონული განვადებით ნივთის შეძენის მეთოდი;

ხელმისაწვდომია აუქციონის დარჩენილი ღირებულების გადახდა.  განვადებით ქონების შეძენის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი მისამართდება ლიბერთი ბანკის ონლაინ განვადების გვერდზე სადაც ავსებს განაცხადს (აუქციონის დასრულებამდე მინ. 3 დღით ადრე)  და უთითებს პროდუქციისთვისშესაძენი ღირებულების სავარაუდო თანხას. განაცხადის შევსების შემდეგ, მომხმარებელს უკავშირდება ბანკის  თანამშრომელი, რომელიც აცნობებს ბანკის მიერ მიღებულ გადაწყევტილებას. შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 150 ლარი, მაქსიმალური 5000 ლარი.

*იხილეთ ლოტში ინფორმაცია გადახდის პროცესების შესახებ

საიტზე დარეგისტრირებული ვარ, როგორც იურიდიული პირი, არის თუ არა რაიმე განსხვავებული პროცედურა საგარანტიო თანხის გადახდისას?
 იურიდიული პირებისთვის აუცილებელია მომხმარებლის პროფილში მითითებული ჰქონდეთ მინიმუმ ერთი საბანკო ანგარიშის ნომერი სადაც საგარანტიო თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში თანხა ავტომატურად დაირიცხება მითითებულ ანგარიშზე. საბანკო რეკვიზიტების მითითების გარეშე იურიდიული პირი საგარანტიო თანხის უკან გატანას ვერ შეძლებს.
აუქციონში დამარცხების შემთხვევაში დამიბრუნდება თუ არა საგარანტიო თანხა უკან?
 იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი გადაიხდის ლოტის საგარანტიო თანხას, ივაჭრებს აუქციონზე (განახორციელებს ბიჯის დადებას) და დამარცხდება, აუქციონის დასრულების შემდეგ საგარანტიო თანხა დაუბრუნდება უკან. ხოლო აუქციონში გამარჯვებულს გადახდილი თანხა ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას. 

* (იხილეთ  ლოტში) ინფორმაცია გადახდის პროცესების შესახებ.

შემიძლია თუ არა ქონების დათვალიერება მის შეძენამდე?

ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს დაათვალიეროს სასურველი ქონება ლოტში მითითებულ ადგილზე და დროს (რიგ შემთხვევებში განმკარგავ ორგანიზაციასთან შეთანხმების საფუძველზე).

აუქციონის მოგების დროს რა ვადაში უნდა გადავიხადო დარჩენილი თანხა?

აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში, დარჩენილი/სრული საფასურის გადახდის ვადა მითითებულია ლოტის პირობებში.

როგორ უნდა განვათავსო სასურველი გასაყიდი ქონება საიტზე?

ვებგვერდზე ქონების განსათავსებლად გაიარეთ რეგისტრაცია/ავტორიზაცია. პირად პროფილში დაამატებთ საკუთად ანგარიშის ნომერს. მარჯვენა კუთხეში განთავსებულ ბანერითგაყიდე ქონებაგადახვალთ ჩანართში, სადაც აირჩევთ გაყიდვის ფორმას, შეავსებთ ძირითად ინფორმაციას, გადაიხდით მომსახურების საფასურს და დააწვებით ღილაკს „მზადაა დასადებად“.  განაცხადის გაგზავნის შემდეგ, მიიღებთ  ჩვენი ადმინისტრატორის დადასტურებას საქონლის ვებგვერდზე განთავსების შესახებ.

როდის სრულდება ვაჭრობა აუქციონზე?

აუქციონი ცხადდება დასრულებულად მისი ვადის ამოწურვისთანავე. იმ შემთხვევაში თუ აუქციონის ამოწურვამდე (დასრულებამდე) დარჩენილია 2 წუთზე ნაკლები დრო და მოხდა ლოტზე ფასის დამატება, დარჩენილ დროს დაემატება კიდე 2 წუთი.  აუქციონზე მიმდინარეობს ვაჭრობა, სანამ მონაწილე პირ(ებ)ის მიერ არ შეწყდება ლოტზე ფასის დადება.

რა შემთხვევაში  არ დამიბრუნდება აუქციონისთვის გადახდილი საგარანტიო თანხა?

თქვენს მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა შესაძლებელია არ დაგიბრუნდეთ იმ შემთხვევაში თუ განმკარგავი ორგანიზაცია ელ. აუქციონის ჩატარებისას ხელმძღვანელობა შემდეგი პირობებით:

ა. გამარჯვებული პირი დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე მის მიერ დასახელებულ თანხას (ქონების სრულ ღირებულებას);

ბ. მონაწილე გადაიხდის საგარანტიო თანხას, არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში (არ დაადებს ბიჯს) და აუქციონი გამოცხადდება არ შემდგრად;

გ.მონაწილე გადაიხდის საგარანტიო თანხას, არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში (არ დაადებს ბიჯს) და აუქციონი გამოცხადდება შედგრად (იშვიათ შემთხვევაბში)

*რეკომენდებულია, დამატებითი ინფორმაცია  კონკრეტულ აუქციონებთან დაკავშირებით მიიღოთ განმკარგავი ორგანიზაციისგან. 

როგორ აღვადგინო პაროლი?

პაროლის აღდგენისთვის საჭიროა ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლისას დააჭიროთ ხელი ღილაკს "პაროლის აღდგენა".  აირჩიოთ პაროლის აღდგენის შემოთავაზებული სამი გზიდან ერთ-ერთი: ტელეფონის ნომრით, ელექტრონული ფოსტით ან ორივე მონაცემით.

მობილური ტელეფონის ნომრით პაროლის აღდგენის შემთხვევაში შესაბამის გრაფებში შეიყვანთ მონაცემებს - მომხმარებლის სახელს და რეგისტრაციის დროს მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერს, რის შემდეგაც აღნიშნულ ნომერზე მოგივათ აქტივაციის კოდი. ამ უკანასკნელს ჩაწერთ შესაბამის გრაფაში და დააყენებთ ახალ პაროლს. ღილაკზე „პაროლის აღდგენა“ დაჭერით მოგეცემათ შესაძლებლობა შეცვალოთ რეგისტრაციის დროს მითითებული ელექტრონული ფოსტა ახლით, ან დატოვოთ ძველი. ელ-ფოსტის მისამართის ჩაწერის შემდეგ მოგივათ ფოსტაზე ერთჯერადი კოდი, რომელიც შემდეგ უნდა შეიყვანოთ შესაბამის გრაფაში.

ელექტრონული ფოსტით პაროლის აღდეგნის შემთხვევაში შესაბამის გრაფებში შეიყვანთ მონაცემებს - მომხმარებლის სახელს და რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართს, რის შემდეგაც აღნიშნულ ფოსტაზე მოგივათ აქტივაციის კოდი. ამ უკანასკნელს ჩაწერთ შესაბამის გრაფაში და დააყენებთ ახალ პაროლს. ღილაკზე „პაროლის აღდგენა“ დაჭერით მოგეცემათ შესაძლებლობა შეცვალოთ რეგისტრაციის დროს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი ახლით, ან დატოვოთ ძველი. ტელეფონის ნომრის ჩაწერის შემდეგ მოგივათ აქტივაციის კოდი, რომელიც შემდეგ უნდა შეიყვანოთ შესაბამის გრაფაში.

ორივე მონაცემით პაროლის აღდგენის შემთხვევაში შესაბამის გრაფებში შეიყვანთ მონაცემებს - მომხმარებლის სახელს, რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტქრონული ფოსტის მისამართსა და მობილური ტელეფონის ნომერს, რის შემდეგაც მითითებულ ელ-ფოსტასა და ნომერზე მოგივათ აქტივაციის კოდები. აღნიშნულ კოდებს შეიყვანთ შესაბამის გრაფებში და დააყენებთ ახალ პაროლს.

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არ ფლობთ ზემოთ აღნიშნულ მონაცემებს, დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1420.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით სსიპ ქონების ეროვნული სააგენტოს ცხელ ხაზზე 1420 ან მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე eauction@nasp.gov.ge , ან გვესტუმრეთ სსიპ ქონების ეროვნულ სააგენტოში ქ.თბილისი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი ‘’