>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 67030HGM53043418   
აუქციონის #: 67030
ლოტის #: 530434
დაწყება/დასრულება
19/06/2018 17:00 - 18/07/2018 15:00
ნახვა:
508 ჯერ
საწყისი ფასი: 5790 e
ვაჭრობის ბიჯი: 579 e
საგარანტიო თანხა: 1737 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 03.09.2018
ტელეფონი: 591010223
თვისებები
განმკარგავი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქიახმეტა
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რუსთაველისბრძანების ნომერი№ 844
მიწის ფართობი(მ²)193საკადასტრო კოდი50.04.43.484
Rs რუკის მხარდაჭერაწყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებაბუნებრივი გაზი
გადახდის ბოლო ვადა17.08.2018საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
შეფასების თანხა5790ტელეფონის ნომერი591010223
აღწერილობა
აღწერილობა

ქ.ახმეტის საკუთრებაში არსებული 193 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთი, პრივატიზება ხდება პირობიანი ღია საჯარო აუქციონის ფორმით. აუქციონის ჩატარების ადგილი ქ.ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ.N49(ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა მეორე სართული).

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი.

ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე"-ს გადახდის  დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

გ) აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის ფასის -20 ლარის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ლიბერთი ბანკის ახმეტის ფილიალში ანგარიშზე 300543137.

დ) ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან(იურიდიული პირის შემთხვევაში).

თუ მყიდველი დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ქონების საბოლოო თანხას,აუქციონის შედეგები უქმდება. მყიდველს არ გადაეცემა საკუთრების უფლება ქონებაზე და შეტანილი ,,ბე" არ დაუბრუნდება, აგრეთვე არ დაუბრუნდება მის მიერ შეტანილი არასრული თანხა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მოკლე აღწერილობა
ქ.ახმეტა-193 კვ.მ. არასასოფლო მიწა
პირობა

მყიდველი ვალდებულია ერთი წლის განმავლობაში განახორციელოს არანაკლებ 20000 ლარის ინვესტიცია, საპარკინგე ადგილის მოსაწობად.

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია: ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის გადახდა და დასახელებული პირობის შესრულება.