>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ.მესტიის მუზეუმის შენობაში განთავსებული კომერციული დანიშნულების ფართი-კაფე

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 65164GZL88997023   
აუქციონის #: 65164
ლოტის #: 889970
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
19/05/2023 11:00 - 29/05/2023 15:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
124 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 800 e
ვაჭრობის ბიჯი: 50 e
საგარანტიო თანხა: 100 e
ტელეფონი: 599921610
თვისებები
განმკარგავი: სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
გათბობა+აივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალი+კვადრატულობა(მ²)40
წყალი და კანალიზაცია+ტელეფონი
ინტერნეტი+პარკირება
ლიფტი+ბუხარი
საკადასტრო კოდი42.06.49.955Rs რუკის მხარდაჭერა
ელექტრო მომარაგება+ბუნებრივი გაზი
ქვეყანასაქართველოქალაქიმესტია
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ა.იოსელიანის #7შენობის პროექტიარასტანდარტული
შენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებულისათავსო
სარგებლობაში გადაცემის ვადა3ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი599921610
აღწერილობა
აღწერილობა

ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადასახდელი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე- ოდენობა განისაზღვროს 100 (ასი) ლარით, რომლის მოქმედების ვადა 10 (ათიკალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს აუქციონის დასრულების ვადას. აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადახდილი ბე ეთვლება ანგარიშსწორებისას საპრივატიზებო/სარეალიზაციო საფასურის ნაწილად.


ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1420

მოკლე აღწერილობა

იჯარით გაიცემა სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის  შენობაში განთავსებული კომერციული  დანიშნულების ფართი - ინვენტარით შემდგომში კვების ობიექტის - კაფეს მოწყობის მიზნით.

საკადასტრო კოდი42.06.49.955

საწყისი ყოველთვიური საიჯარო ქირა - 800 ლარირომელიც მოიცავს კომუნალურ ხარჯებს და დღგ-

დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია საიჯარო ფართის ადგილზე დათვალიერება.


  პირობა

  აუქციონშიგამარჯვებულივალდებულიაშეასრულოსშემდეგიპირობები:

  )მოიჯარემ საიჯარო ქონება გამოიყენოს კვების ობიექტის, კერძოდ - სამზარეულოსა და პროდუქციის სავაჭრო ობიექტის მოწყობის მიზნით.

  მეიჯარესთან შეთანხმების გარეშე მოიჯარეს არ აქვს უფლება საიჯარო ქონებაზე აწარმოოს სხვა საქმიანობა, გარდა წინამდებარე ბრძანებით გათვალისწინებულისა. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მოიჯარე ვალდებულია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს დარღვევის აღმოფხვრა.

  ) მოიჯარემ საიჯარო ფართი აღჭურვოს ყველა საჭირო ინვენტარით. კვების ობიექტის შიდა მოწყობა, გაფორმება (მათ შორის მუსიკალური) და შემდგომში მასში დაგეგმილი ყველა ცვლილება უზრუნველყოს მეიჯარესთან წინასწარ,  სახით შეთანხმებული დიზაინის შესაბამისად. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მოიჯარე ვალდებულია დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დარღვევა.

  მოიჯარემ კვების ობიექტის მომარაგება და ფუნქციონირება უზრუნველყოს სამუშაო საათებში, კვების ობიექტის შეთანხმებული დროისგან განსხვავებულ საათებში ფუნქციონირების საკითხი მოიჯარემ შეათანხმოს სსიპ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მოიჯარეს დაეკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ასეთ შემთხვევაზე 100 ლარის ოდენობით;

  ) მოიჯარემ კვების ობიექტის ფუნქციონირება უზრუნველყოს იმგვარად, რომ ხელი არ შეეშალოს მეიჯარის საქმიანობას.

  ) საკვების მომზადებისა და რეალიზაციის ეტაპზეკვების ობიექტის მუშაობის პერიოდში არ უნდა წარმოიქმნას მზა პროდუქციის მძაფრი და მკვეთრი სუნი. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მოიჯარეს დაეკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ასეთ შემთხვევაზე 100 ლარის ოდენობით;

  ) მოიჯარემ საიჯარო ფართზე განთავსებულ კვების ობიექტზე საქმიანობა  განახორციელოს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემის პრინციპების შესაბამისად. კვების პროდუქტების მიწოდებისა და რეალიზაციის პროცესში დაცულ იქნეს საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №173 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტები − „სურსათის ჰიგიენის ზოგადი წესისადასურსათის ჰიგიენის გამარტივებული წესისთაობაზე, ასევე, ამ სფეროში მოქმედი სხვა საკანონმდებლო ნორმები და წესები;

  ) კვების ობიექტზე დასაქმებულთა მიერ დაცულ იქნეს ჰიგიენის ნორმები. მოიჯარემ უზრუნველყოს ისინი სუფთა დამცავი ტანსაცმლით, მათ შორის, თავსაბურავით, ასევე, ადგილზე პირადი ჰიგიენის დაცვის საშუალებებით;

  ) იჯარის მოქმედების ვადაში განახორციელოს საიჯარო ქონების მოვლა-პატრონობა, იქონიოს იგი სრულ წესრიგში და დაიცვას ტექნიკური ექსპლუატაციის, (მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო) წესები და ნორმები, აგრეთვე მოწყობილობების და ინვენტარის, საინჟინრო კომუნიკაციებისა და ქსელების ექსპლუატაციის წესები;

  მოიჯარე ვალდებულია, კვების ობიექტზე, ყოველდღიურ სარეალიზაციო მენიუში ქონდეს წარმოდგენილი: ცომეულის მინიმუმ 4 სახეობა, მათ შორის მინიმუმ 1 ხორცის შემადგენლობით, მინიმუმ 1 ვეგეტარიანული. მინიმუმ 4 სახეობის დესერტი; მინიმუმ 3 სახეობის სალათი (მათ შორის მინიმუმ 1 ხორცის შემცველობით, მინიმუმ 1 ვეგეტარიანული);.  კვების ობიექტზე დასაშვებია მხოლოდ 12 საათის განმავლობაში მომზადებული საკვების რეალიზაცია. საკვები უნდა მომზადდეს ახალი და უმაღლესი ხარისხის პროდუქტებით ან/და ინგრედიენტებით;

  მოიჯარე ვალდებულია . ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის  თანამშრომელთათვის  საკვებ/სასმელ პროდუქციაზე დააწესოს 20 % ფასდაკლება.

  ) კვების ობიექტს უნდა ჰქონდეს მოთხოვნის შესაბამისი რაოდენობის როგორც ერთჯერადი, ასევე მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი;

  ) მოიჯარემ, მეიჯარესთან შეთანხმების გარეშე, არ დაუშვას საიჯარო ქონებაზე რეკლამის (გარდა მოიჯარის საფირმო სახელწოდებისა ან/და სასაქონლო სახელწოდების) განთავსება. რეკლამად არ ჩაითვალოს კვების ობიექტზე გასაყიდი საკვები და სასმელი პროდუქტების რეკლამა. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მოიჯარემ დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს დარღვევის აღმოფხვრა.

  ) იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 დღის ვადაში მოიჯარემ დაუბრუნოს მეიჯარეს საიჯარო ქონება მასზე განხორციელებული სარემონტო სამუშაოების, ამორტიზაციისა და ბუნებრივი ცვეთის გათვალისწინებით.

  ) მოიჯარემ უზრუნველყოს კვების ობიექტის ფუნქციონირების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში;

  ) მოიჯარეს საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულება წარმოეშვას კვების ობიექტის ფუნქციონირების დაწყების მომენტიდან, რის შესახებაც მხარეებს შორის გაფორმდება შეთანხმების აქტი, ან ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 15 კალენდარულ დღეში (რომელი პირობაც უფრო ადრე დადგება);

  ) ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის ან ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში, მოიჯარის მიერ საიჯარო ქონებაზე განხორციელებული გაუმჯობესებები რჩება მეიჯარესთან გარდა კვების ობიექტის მოსაწყობად მოიჯარის მიერ შეძენილი ინვენტარისა და ტექნიკისა

  5. გარდა ზემოაღნიშნულისა, საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე მოიჯარეს  დაეკისროს შემდეგი ვალდებულებების შესრულება:

  ) მოიჯარემ აცნობოს მეიჯარეს საიჯარო ქონებაზე დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის შესახებ (რა დროსაც ობიექტი ვერ მოემსახურება მომხმარებლებს) მინიმუმ 1 სამუშაო დღით ადრე;

  ) მეიჯარის ან/და ნებისმიერი პირის მიერ ობიექტის ფუნქციონირებისას გამოვლენილი ხარვეზის დადასტურებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში, მოიჯარის  მიერ აღმოფხვრილ იქნეს  ხარვეზი, თუ აღნიშნული ხარვეზი გამოწვეული იქნება მოიჯარის ბრალით;

  ) უზრუნველყოფილ იქნეს კვების ობიექტის მომსახურების (საკვები პროდუქტების ღირებულებისსაფასურის გადახდა როგორც ნაღდი, ისე  უნაღდო ანგარიშსწორების გზით;

  ) მეიჯარის მიერ დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში, მოიჯარემ განახორციელოს კვების ობიექტში დასაქმებული პირების ან მათი რაოდენობის ცვლილება;

  ) დაკარგული ნივთები დაუბრუნოს მესაკუთრეს ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად გადასცეს მესაკუთრეს ან მეიჯარის ადმინისტრაციას;

  6. საიჯარო ხელშეკრულების გაფორმება განხორციელდება აუქციონის დასრულებიდან 5 (ხუთისამუშაო დღის ვადაში, მიღება - ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

  7. მოიჯარეს ყოველი პირობის დარღვევისთვის დაეკისრება პირგასამტეხლო, ყოველდღიურად საიჯარო თვიური ღირებულების 0.1 %ის ოდენობით.

  8. ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ან ეროვნული მუზეუმის შეტყობინების მიღების დღიდან ორი კვირის ვადაში, მოიჯარეს წარმოეშვას ვალდებულება გამოათავისუფლოს საიჯარო ქონება. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მოიჯარის მიერ ქონებაზე გაწეული ხარჯები (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) არ ანაზღაურდეს.  ელექტრონული გადახდა

  ინფორმაცია გადახდების პროცესის შესახებ

   

  გთხოვთ, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების განხორციელების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შესაძლებელია  დაჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას და  ელეტრონული აუქციონების სისტემაში ასახვას, რამდენადაც მხოლოდ ამის შემდგომ  მოგეცემათ  საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში.

  სსიპ  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო’’ არ არის პასუხისმგებელი ქონების შეძენით დაინტერესეული ფიზიკური და იურიდიული პირების მხრიდან, საბანკო პროცედურების არაგონივრულ ვადაში  განხორციელებისას დამდგარ შედეგებზე.

   

  ელექტრონული აუქციონების სისტემა,,www.eauction.ge“-ზე ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ქონების სხვადასხვა ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენებით შეძენა, კერძოდ:

   

  1)      ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

  2)      საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

  3)      eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

  4)      ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

  5)      ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი   1.  ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

  ნაღდი ანგარიშსწორება - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილილაში ნაღდი ფულით  გადახდა, რომელიც ავტომატურად აისახება ელექტრონული აუქციონის სისტემაში.

  გადახდის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ვებ-გვერდზე www.eauction.ge რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელება; პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო კოდი) და ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს, რომ მოახდინოს გადახდა).

  საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში თანხა დროებით ირიცხება მომსახურების სააგენტოს სატრანზიტო* ანგარიშზე, რომლის დანიშნულებაა ელექტრონულ აუქციონზე შეტანილი თანხების შესაბამისად ასახვა საიტზე.

  მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს ლიბერთი ბანკს იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც ლიბერთის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

  •         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

  •         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესებში და პირობებში ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

  პროფილში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე უკან უბრუნდებათ. თუმცა,  შემთხვევაში თუ ფიზიკურ (მხოლოდ ფ/პ) პირს პირად პროფილში დამატებული არ აქვს საკუთარი ანგარიშის ნომერი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია „ლიბერთი ბანკიდან“ თანხის ხელზე გატანა.

  სხვა ბანკებში ან პირდაპირ განკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე გადახდილი თანები არ აისახება ავტომატურად ელექტრონული აუქციონების სისტემაში, ამიტომ მომხმარებელი ვალდებულია გადახდის ქვითარი წარადგინოს ან განმკარგავ ორგანიზაციაში ან სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ხოლო უკან თანხის დასაბრუნებლად უნდა მიმართოს განცხადებით განმკარგან ორგანიზაციას.

   

   2.    საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

  საკრედიტო ბარათი - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმა. ამ ეტაპზე პარტნიორი ბანკებია: თიბისი, ლიბერთი, საქართველო და ქართუ, თუმცა მომხმარებელს სხვანებისმიერი ბანკის პლასტიკური ბარათითაც აქვს საშუალება განახორციელოს გადახდა.

  საკრედიტო ბარათით გადახის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

  ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.

  მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აუქციონის შედეგებს აცნობებს ბანკს, რომლის საგადახო სისტემითაც განახორციელა მომხმარებელმა თანხის გადახდა:

  •      გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება.

  •      დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.(თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

  აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად  თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის  საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანახას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს.

  აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში,  სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკის მიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.

   

  3. eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

  ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა  eMoney-ის  ელექტრონული საფულის მეშვეობით.

  eauction.ge ავტომატურად უზრუნველყოფს eMoney - ანგარიშის გახსნას უკვე არსებული და ყოველი ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის.

  eMoney გადახის სისტემის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის eMoney საგადახდო სისტემაში, სადაც ახორციელებს გადახდას.

  ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის eMoney ანგარიშზე.

  მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს eMoney-ის იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც eMoney-ის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

  •         მომხმარებელს აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება გადაირიცხება აუქციონის განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

  •        მომხმარებელს აუქციონში დამარცხების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

  აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო თანახას დამატებული საკომისიო eMoney-ის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

   

  4. ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

  ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა, მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა ელექტრონული საბანკო გადარიცხვის სისტემის გამოყენებით, აუქციონის დასრულებამდე/ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 28 საათისა. გადარიცხვის განხორციელების შემდეგ მომხმარებელმა სასურველია დარეკოს მომსახურების სააგენტოს ცხელ-ხაზზე (სამუშაო საათები 09:00-18:00,  შაბათ-კვირის გარდა, რათა გადამოწმდეს თანხის ჩარიცხვა).

  გადმორიცხვის წესი: ლოტზე წარმოდგენილი ჩანართიდან "დანიშნულება" დააკოპიროს სრულისი ზუსტით წარმოდგენილი ჩანაწერი და იგივე სიზუსტით ჩააკოპიროს უნაღდო გადარიცხვის დანიშნულებაში.

  მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

  •         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაცის ანგარიშზე.

  •        აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხა უკან უბრუნდება  შესაბამისი გადახდის განხორციელების და თანხის დაბრუნების მომენტისათვის ვებგვერდზე პირად მონაცემებში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას).

   

   5. ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი

  ელექტრონული საბანკო გარანტიის გააქტიურება შესაძლებელია იმ ლოტებზე, რომლებზეც დაწესებულია ელ საბანკო გარანტიის ვადები. რეგისტრირებული მომხმარებელი, კონკრეტულ საბანკო გარანტიის მიღების მიზნით, მიდის შესაბამის  დაწესებულებაში.  საბანკო გარანტიის მიღების შემთხვევაში, მომხმარებელი შედის სასურველ  ლოტში, ირჩევს  საგარანტიო თანხის გადახდას, გადადის აჭერს ღილაკს – "აქტივაცია", ავსებს საბანკო გარანტიის ველებს, კერძოდ შეყავს ბანკში გაცემული ელექტრონული საბანკო გარანტიის რეგირტაციის ნომერი და PIN კოდი.  რის შემდეგაც მომხმარებელი ავტომატურად შეძლებს ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას.

  მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

  •         გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ვალდებულების (სრული ღირებულების) დაფარვის შემდეგ ელექტორული საბანკო გარანტია განიბლოკება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განმკარგავი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს თანხა საბანკო გარანტიის გამცემი ორგანიზაციიდან.

  •         დამარცხებულ მომხმარებელს გაუუქმდება ელექტორული საბანკო გარანტია . (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

  წესები და პირობები

  (მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

   ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

  ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

  ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


  1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

  1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

  2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

  3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

  4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

  5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

  6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

  7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

  8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

  9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

  2. ინტერნეტმაღაზია

  1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

  2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

  3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

  4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

  5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

  მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

  სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.