>
პარტნიორები
კატეგორია: იჯარა > იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. წნორში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე 51 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV65253420   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 652534
დაწყება/დასრულება
2/03/2020 12:00 - 1/04/2020 12:00
ნახვა:
161 ჯერ
საწყისი ფასი: 800 e
ვაჭრობის ბიჯი: 50 e
საგარანტიო თანხა: 150 e
ტელეფონი: 599855613
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქიწნორი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მშვიდობის ქუჩატელეფონის ნომერი599855613
საკადასტრო კოდი56.04.50.125Rs რუკის მხარდაჭერა
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
ელექტრო მომარაგებამიწის ფართობი(მ²)51
სარგებლობაში გადაცემის ვადა5 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

. წნორი, მშვიდობის ქუჩა. არქიმედეს კლინიკის მიმდებარე 51 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.  საკადასტრო კოდი №56.04.50.125.

პირობა
აუქციონის პირობა: ავტოსამრეცხაოს მოწყობის შემთხვევაში მოხმარებული წყლის გამწმენდი ნაგებობით აღჭურვა.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

          განცხადებების მიღება დაიწყება 2 მარტს 12 საათზე და შეწყდება 1 აპრილს 12 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.        

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის (ბილეთის საფასური-50 ლარი), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი:  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 300523047

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება სარგებლობაში გადაცემულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზებს, ხოლო პირობით გამოცხადებული აუქციონის დროს, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზებს და აიღებს ვალდებულებას შეასრულოს აუქციონის პირობა.

          აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.  აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის გადასახდელი ქირის ოდენობაში.

        ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 599 855 613.

      სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია