>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღში მდებარე 300 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 157 კვ.მ. ფართობის შენობა-ნაგებობის სარგებლობაში გადაცემა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV62166119   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 621661
დაწყება/დასრულება
30/08/2019 13:00 - 28/09/2019 13:00
ნახვა:
283 ჯერ
საწყისი ფასი: 1200 e
ვაჭრობის ბიჯი: 50 e
საგარანტიო თანხა: 200 e
ტელეფონი: 599 855 613
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გოძიაშვილის ქ. 1სათავსო
ტელეფონის ნომერი599 855 613შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)157
მიწის ფართობი(მ²)300.00საკადასტრო კოდი56.14.41.086
Rs რუკის მხარდაჭერაინტერნეტი
პარკირებალიფტი
ბუხარიაივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიგათბობა
წყალი და კანალიზაციაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზიტელეფონი
სარგებლობაში გადაცემის ვადა5 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

. სიღნაღში, გოძიაშვილის უჩა 1.  300 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 157 კვ.მ. ფართის შენობა-ნაგებობის სარგებლობაში გადაცემა. საკადასტრო კოდი №56.14.41.086.

პირობა
აუქციონის პირობა: უპირობო.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

განცხადებების მიღება დაიწყება ვებგვერდზე www.eauqcion.ge. აუქციონის გამოცხადების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებისთანავე და შეწყდება გამოქვეყნებიდან ოცდამეათე კალენდარულ დღეს, 13 საათზე, თუ ოცდამეათე კალენდარული დღე დაემთხვა არასამუშაო დღეს განცხადებების მიღება შეწყდება მომდევნო პირველსავე სამუშაო დღეს (ამ შემთხვევაში 30 სექტემბერს)  13 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 14 საათზე.        

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება სარგებლობაში გადაცემულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალ ფასს შესთავაზებს და აიღებს ვალდებულებას შეასრულოს აუქციონის პირობა.

              აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.  აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის გადასახდელი ქირის ოდენობაში.

        ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 599 855 613.

      სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია