>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღში მდებარე საზოგადოებრივი საპირფარეშოები

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV62164219   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 621642
დაწყება/დასრულება
30/08/2019 13:00 - 28/09/2019 13:00
ნახვა:
249 ჯერ
საწყისი ფასი: 13000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 200 e
საგარანტიო თანხა: 3000 e
ტელეფონი: 599 855 613
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)აღმაშენებლის მოედანი, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიასათავსო
ტელეფონის ნომერი599 855 613შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)117
ინტერნეტიRs რუკის მხარდაჭერა
გათბობაცხელი წყალი
პარკირებალიფტი
ბუხარიაივანი
ლოჯიTV
წყალი და კანალიზაციაელექტრო მომარაგება
ტელეფონიბუნებრივი გაზი
სარგებლობაში გადაცემის ვადა5 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
. სიღნაღში . აღმაშენებლის . N2-ში მდებარე 42 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული 42 კვ.. შენობა-ნაგებობით, /56.14.42.057 და . სიღნაღში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 75 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული 75 კვ.. შენობა-ნაგებობით, /56.14.42.320,  (საზოგადოებრივი საპირფარეშოები)
პირობა
აუქციონის პირობა: საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

განცხადებების მიღება დაიწყება ვებგვერდზე www.eauqcion.ge. აუქციონის გამოცხადების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებისთანავე და შეწყდება გამოქვეყნებიდან ოცდამეათე კალენდარულ დღეს, 13 საათზე, თუ ოცდამეათე კალენდარული დღე დაემთხვა არასამუშაო დღეს განცხადებების მიღება შეწყდება მომდევნო პირველსავე სამუშაო დღეს (ამ შემთხვევაში 30 სექტემბერს) 13 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 14 საათზე.        

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის, (ბილეთის საფასური 100 ლარი) სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება სარგებლობაში გადაცემულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალ ფასს შესთავაზებს და აიღებს ვალდებულებას შეასრულოს აუქციონის პირობა.

     აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.  აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის გადასახდელი ქირის ოდენობაში.

        ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 599 855 613.