>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღი, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მდებარე პარკში არსებული 497 კვ.მ

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV61652719   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 616527
დაწყება/დასრულება
31/07/2019 12:00 - 29/08/2019 12:00
ნახვა:
278 ჯერ
საწყისი ფასი: 10000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 500 e
საგარანტიო თანხა: 3000 e
ტელეფონი: 0355232311
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. სიღნაღი, ქეთევან წამებულის ქუჩასათავსო
ტელეფონის ნომერი0355232311შენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებული
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)15
ინტერნეტისაკადასტრო კოდი56.14.41.288
Rs რუკის მხარდაჭერაგათბობა
ცხელი წყალიპარკირება
ლიფტიბუხარი
აივანილოჯი
TVწყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებატელეფონი
ბუნებრივი გაზისარგებლობაში გადაცემის ვადა10 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ქ. სიღნაღში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მდებარე პარკში, 8037 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან, ს/კ N56.14.41.288, საფეხმავლო ბილიკზე არსებული 445 კვ.მ. 24 კვ.მ. და 28 კვ.მ. ფართების, (სულ 497 კვ.მ. ფართი მ.შ. 15 კვ.მ. ფართობის საპირფარეშოების შენობა) სარგებლობაში გადაცემა. 
პირობა
მსუბუქი კონსტრუქციის კომერციულ-გასართობი ცენტრის მოწყობა. გარე მოვაჭრეებზე მიქირავების მიზნით შესაბამისი კონსტრუქციით მოწყობილი 150 კვ.მ. ფართის გამოყოფა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 წლის ვადაში.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

       ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 31 ივლისს 12:00 საათზე და დასრულდება  29 აგვისტოს 12:00 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის (ბილეთის საფასური-100 ლარი), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი:  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

აუქციონშიმონაწილეობა: 

        აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება სარგებლობაში გადაცემულად  აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

               აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.  აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის გადასახდელი ქირის ოდენობაში.

         ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

 

სიღ             სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია