>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: 700 ცალი კრამიტი-ვენედიკი (ახალი)

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV59842419   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 598424
რაოდენობა
700 ცალი
დაწყება/დასრულება
30/04/2019 12:00 - 29/05/2019 12:00
ნახვა:
995 ჯერ
საწყისი ფასი: 1330 e
ვაჭრობის ბიჯი: 50.00 e
საგარანტიო თანხა: 300 e
ტელეფონი: 0-355-23-23-11
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)აღმაშენებლის 2გადახდის ბოლო ვადა13.06.2019
ტელეფონის ნომერი0-355-23-23-11მწარმოებელითურქეთი
ზომის ერთეულიცალირაოდენობა700
მდგომარეობათითქმის ახალი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

700 ცალი კრამიტი−„ვენედიკი (ახალი)“.

პირობა
აუქციონის პირობა: უპირობო.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

       ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 30 აპრილს 12 საათზე და შეწყდება 29 მაისს 12 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.                                                                                                                      საბანკო რეკვიზიტები ბე-ს და  ბილეთის (ბილეთის საფასური-50 ლარი) ღირებულებისათვის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,  საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი:300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი:  300523376. 

                                                                              აუქციონშიმონაწილეობა:

           აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

          აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში გადაიხადოს სრული საფასური. თუ გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის სრულ საფასურს, მას არ გადაეცემა შეძენილი ქონება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

              ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

სიღ             სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია