>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 299BG2216   
აუქციონის #: 299
ლოტის #: 22
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
2/3/2016 12:0 - 11/3/2016 17:0
ნახვა:
542 ჯერ
საწყისი ფასი: 13800.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 414.0000 e
საგარანტიო თანხა: 2760.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 14.03.2016
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)საბურთალო, სარეკრეაციო ზონა (რზ-2)ბრძანების ნომერიქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1წყალი და კანალიზაცია
ბუნებრივი გაზიმიწის ფართობი(მ²)326
საკადასტრო კოდი017214006565Rs რუკის მხარდაჭერა
საკადასტრო რუკაბმულისაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 11.03.2016 16:58:00
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს, აღნიშნული თანხა გადაიხდება საპრივატიზებო თანხასთან ერთად. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე;
2. აუქციონზე შეძენილი უძრავი ქონების რეგისტრაციას ახორციელებს ქონების მართვის სააგენტო. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის საფასურს - 50 ლარს ქონების მართვის სააგენტო იხდის მომსახურების საფასურიდან. დაჩქარებული წესით ქონების რეგისტრაციის სურვილის შემთხვევაში დაჩქარების საფასურს დამატებით იხდის აუქციონში გამარჯვებული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშზე;
3. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი. წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა აუქციონის ჩატარების თარიღს უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 3 თვით;
4. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (შემდგომში - ოქმი) საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში - ხელშეკრულება).
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს