>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: დელფინარიუმის შენობასთან არსებული 6,6 კვ.მ ფართის ჯიხური

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 68840HNO79490222   
აუქციონის #: 68840
ლოტის #: 794902
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
10/06/2022 14:00 - 17/06/2022 14:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ლოტის სტატუსი
Sold
ლოტის დათვალიერების რეჟიმი

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 9600 e
ვაჭრობის ბიჯი: 200 e
საგარანტიო თანხა: 3500 e
ტელეფონი: 577535035
თვისებები
განმკარგავი: შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელისამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
გათბობააივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიკვადრატულობა(მ²)6.6
წყალი და კანალიზაციატელეფონი
ინტერნეტიპარკირება
ლიფტიბუხარი
Rs რუკის მხარდაჭერაელექტრო მომარაგება+
ბუნებრივი გაზიშენობის მდგომარეობასარემონტო
ქვეყანასაქართველოქალაქიბათუმი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რუსთაველის 51შენობის პროექტიარასტანდარტული
სათავსოსარგებლობაში გადაცემის ვადა4 თვე
ტელეფონის ნომერი577535035
აღწერილობა
აღწერილობა

დელფინარიუმის ტერიტორიაზე არსებული 6,6 კვ.მ ფართის ჯიხური სავაჭრო ობიექტის მოსაწყობად

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1420

მოკლე აღწერილობა
დელფინარიუმის ტერიტორიაზე 6,6 კვმ. ჯიხური სავაჭრო ობიექტის მოსაწყობად.
პირობა

1.      შპს ”შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის” ტერიტორიაზე მდებარე  6,6 კვმ ფართის  ჯიხური იჯარის ფორმით სარგებლობაში გაიცეს  2022 წლის 20 ივნისიდან  2022 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით, ელექტრონული აუქციონის  წესით: დაუშვებელია ჯიხურში ალკოჰოლური სასმელების, სიგარეტის გაყიდვა, აზარტული თამაშების მოწყობა, ყველა ხელსაწყო რომელსაც მოიჯარე განათავსებს ჯიხურში, სხვადასახვა პროდუქციის მოსამზადებლად, უნდა მუშაობდეს ელექტრო ენერგიაზე, ჯიხურის წინ დასაშვებია მხოლოდ ერთი საჩრდილობელი ქოლგის განთავსება .

1.      აუქციონში გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს  არაუგვიანეს 2022 წლის 20 ივნისისა.

2.      აუქციონში გამარჯვებულ პირს, მის მიერ გადახდილი უპირობო გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე   ჩაეთვალოს სარგებლობის ვადის ბოლო თვეების ქირის ოდენობაში.

3.      ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ აუქციონში გამარჯვებულ პირს  საიჯარო ქირის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაეკისროს გადასახდელი  საიჯარო ქირის 0,1 %;

4.      იმ შემთხვევაში, თუკი აუქციონში გამარჯვებული პირი უარს იტყვის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, ან დათქმულ ვადაში არ გამოცხადდება ხელშეკრულების გასაფორმებლად მის მიერ გადახდილი საბანკო გარანტია/ბე ჩაითვლება ორგანიზაციის საკუთრებად.

5.      თუკი აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაწყვეტს ხელშეკრულების შეწყვეტას, მას პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სრული საიჯარო ქირის 10% და ამასთანავე მას არ დაუბრუნდება უპირობო გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე სახით გადმორიცხული თანხა.

 საწყისი საიჯარო ქირა მოიცავს სრულ საიჯარო პერიოდს.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.