>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 3539.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონი.

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 36961CXJ67438320   
აუქციონის #: 36961
ლოტის #: 674383
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
25/08/2020 15:00 - 07/09/2020 11:30
ლოტის სტატუსი
ჩაშლილი
ლოტის სტატუსი
Closed
ლოტის დათვალიერების რეჟიმი

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 74319.0 e
ვაჭრობის ბიჯი: 7431.9 e
საგარანტიო თანხა: 22295.7 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 08.11.2020
ტელეფონი: 595787754
თვისებები
განმკარგავი: თვითმმართველი ერთეული ხონის მუნიციპალიტეტი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ.ხონი, რუსთაველის ქუჩაბრძანების ნომერიN39 677, 21.08.2019
ქვეყანასაქართველოქალაქიხონი
მიწის ფართობი(მ²)3539.0საკადასტრო კოდი37.07.38.788
Rs რუკის მხარდაჭერაწყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებაბუნებრივი გაზი
გადახდის ბოლო ვადა22.10.2020საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა60
ტელეფონის ნომერი595787754
აღწერილობა
აღწერილობა

1.სარეალიზაციო ობიექტი წარმოადგენს 3539.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.

 მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ.ხონი, რუსთაველის ქუჩაზე.

2. საჯარო რეესტრის მონაცემები:

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრება

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

დაზუსტებული ფართობი: 3539.00კვ.მ

საკადასტრო კოდი: 37.07.38.788

3. ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის  საფუძველზე,  15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება მესაკუთრესა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს შორის ნასყიდობის ხელშეკრულება.

4. ვადაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში იხდის შეძენილი ქონების სრულ ღირებულებას.

5. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზითრომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირებირომლებმაც

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებადდადგენილი წესით,გადაიხადეს „ბეან წარადგინეს გააქტიურეს (ელექტრონულადუპირობო და

 გამოუხმობი საბანკო გარანტიაარ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაშიელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში

 მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულადუპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

6. აუქციონში მონაწილეპირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებადგთხოვთმიმართოთ განმკარგველორგანიზაციას.

ყურადღებაინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)         ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს"ლიბერთი ბანკისნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის

 იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით  სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

მოკლე აღწერილობა

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 595 787 754

პირობა
წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.