>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის შენობა-ნაგებობა #1-ში მდებარე 4,5 კვ.მ ფართობის (ობიექტი #2 სიტუაციური ნახაზის შესაბამისად)

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 28269BNT64472120   
აუქციონის #: 28269
ლოტის #: 644721
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
14/01/2020 12:00 - 21/01/2020 15:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ლოტის სტატუსი
Sold
ლოტის დათვალიერების რეჟიმი

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 5000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 100 e
საგარანტიო თანხა: 6000 e
ტელეფონი: 599151908
თვისებები
განმკარგავი: შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება
გათბობააივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიკვადრატულობა(მ²)4.5
წყალი და კანალიზაციატელეფონი
ინტერნეტიპარკირება
ლიფტიბუხარი
ბრძანების ნომერი#02 10.01.2020წ.საკადასტრო კოდი34.02.62.434
Rs რუკის მხარდაჭერაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზიქვეყანასაქართველო
ქალაქიქუთაისიქუჩა(დასახელება/ნომერი)სამტრედიის რაიონი, სოფ. დიდი ჯიხაიში დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი
შენობის პროექტიარასტანდარტულიშენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებული
სათავსოგადახდის ბოლო ვადა20.02.2020
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსარგებლობაში გადაცემის ვადა1 წელი
ტელეფონის ნომერი599151908
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შპს ”საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების” ადმინისტრაციაში. საკონტაქტო ტელ:  0322487353, +995599151908, +995595796226;

მოკლე აღწერილობა

დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის შენობა-ნაგებობა #1-ში  მდებარე  4,5 კვ.მ ფართობის (ნახევარი სალარო, სათავსო ოთახის გარეშე, ობიექტი #2) დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარით),  პირობებით გადაცემის შესახებ.  დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემული ფართი გამოყენებულ უნდა იქნეს მსუბუქი მაღალი გამავლობის და მსუბუქი ავტომობილების გაქირავების სერვისის უზრუნველყოფის მიზნით.  

პირობა


·  დროებით სარგებლობაში გადაცემის ვადა - 1 წელი. მხარეთა შეთანხმებით შესაძლებელია ვადის გაგრძელება ერთჯერადად, არაუმეტეს 6 თვით.
·  დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის ყოველთვიური საიჯარო საწყისი ღირებულება განისაზღვროს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით (დღგ-ს ჩათვლით)
·  ბიჯის ოდენობა - 100 ლარი;
·  აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადასხდელი უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა - 6000 ლარი (რომლის მოქმედების ვადა 7 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სარგებლობაში გაცემის ვადას); 
·  აუქციონში გამარჯვების შემდეგ, გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ხელშეკრულების წლიური ფასის 20%-ის ოდენობით) შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ანგარიშზე თანხის დეპონირების სახით, რომელიც აუქციონში გამარჯვებულს დაუბრუნდება ხელშეკრულების ვადის გასვლიდან 7 დღის ვადაში ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია (იმავე ოდენობით), რომლის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხეშეკრულების ვადას არანაკლებ 7 დღით. აღნიშნული ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გამოყენებულ იქნება შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ნებისმიერი იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც წარმოიშობა ელექტრონული აუქციონის შედეგად გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე.
·  აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მომსახურების შეთავაზება/გაწევა დაიწყოს მასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში.
·  იჯარით გადაცემულ ფართში, რეისის მოფრენამდე 1 საათით ადრე და რეისიდან 2 საათის შემდეგ აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ავტომანქანების გამქირავებელი კომპანიის წარმომადგენელი და ხორციელდებოდეს შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება/გაწევა მსურველი პირებისთვის.
·  მოიჯარე ვალდებულია მუდმივად მობილიზებული ჰყავდეს არანაკლებ 3 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყოს დამატებითი სატრანსპორტო საშუალებების მობილიზება.
·  შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულების ფარგლებში უზრუნველყოფს, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ავტოსადგომზე მოიჯარისთვის 3 ადგილის გამოყოფას. დამატებითი ადგილის საჭიროების შემთხვევაში, თითოეული დამატებითი ადგილის ღირებულება განისაზღვრება შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ დადგენილი ტარიფის შესაბამისად (რომელიც დღეის მდგომარეობით შეადგენს: 1 საათი - 1 ლარი; სადღეღამოსი დგომის შემთხვევაში - 7 ლარი).
·  აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია განახორციელოს იჯარით გადაცემული ფართის ბრენდირება, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან წინასწარი შეთანხმებით.
·   შპს საქართველოს აეროპორტება უფლებამოსილია 20 დღიანი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების ვადის დაცვით, შეცვალოს საიჯარო ფართის ან/და ავტომობილებისათვის ავტოსადგომზე გამოყოფილი განთავსების ადგილები და მოიჯარეს შესთავაზოს სხვა ალტერნატიული ტერიტორია. ასეთ შემთხვევაში, მოიჯარე ვალდებულია აღნიშნულ 20 დღიან ვადაში, შეუთანხმოს შპს საქართველოს აეროპორტებას შეცვლილი საიჯარო ფართის განთავსების ადგილის დიზაინი და ამავე ვადაში მოაწყოს საიჯარო ფართი იმგვარად, რომ შესაძალებელი იყოს შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება/გაწევა მსურველი პირებისთვის, უწყვეტ რეჟიმში.
·  აუქციონში გამარჯვებულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მომსახურება უნდა შესთავაზოს/გაწიოს ისეთი სასაქონლო ნიშნის გამოყენებით, რომელიც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ქვეყნის მინიმუმ 5 (ხუთ) საერთაშორისო აეროპორტში. აღნიშნული პირობის დაკმაყოფილების დამადასტურებლად კომპანიამ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია/დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებელია იყოს აეროპორტის, ავიაკომპანიის, ან/და სასაქონლო ნიშნით იდენტიფიცირებული  კომპანიის ოფიციალური ვებ გვერდი. დოკუმენტი მისაღებად ჩაითვლება, თუ დადასტურდება, რომ აეროპორტ(ებ)ში მგზავრებისთვის მომსახურების შეთავაზება/მიწოდება ხდება ამ სასაქონლო ნიშნით, სხვა დანარჩენ საშუალებებთან ერთად, აეროპორტ(ებ)ის ტერიტორიაზე განთავსებული დახლიდან ან/და ოფისიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული პირობა სრულად დაკმაყოფილებული იქნება აუქციონში გამარჯვებულის მიერ, აუქციონში გამარჯვებულს სურვილის შემთხვევაში უფლება ექნება მსურველ პირებს მომსახურება შესთავაზოს/გაუწიოს, დამატებით წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების გამოყენებითაც. ამასთან, აუქციონში გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს სალიცენზიო ხელშეკრულება ან/და სასაქონლო ნიშანზე შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირის წერილობითი დასტური, რომელიც დაადასტურებს აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ შესაბამისი სასაქონლო ნიშნის გამოყენების უფლებას.
·  აუქციონში გამარჯვებულთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, მოიჯარის მიერ სასაქონლო ნიშნის გამოყენების უფლების დაკარგვის ან/და გამოყენების უფლების სხვაგვარად შეზღუდვის შემთხვევაში, რაც შეუძლებელს გახდის ან გაართულებს მოიჯარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება უფლებამოსილია დაუყონებლივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
 
·  საწარმოს ან/და დროებით სარგებლობაში გადაცემული ქონების გაყიდვის შემთვევაში ქონების შემძენი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს დროებით სარგებლობაში გადაცემის ხელშეკრულება.
·  დასაშვებია ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ იჯარით გადაცემული ქონების შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ კაპიტალიდან ამოღების ან იჯარით გამცემის მიერ მოშლის თაობაზე ცალმხრივი ნების გამოვლენის შემთხვევაში. ხელშეკრულების დასახელებული საფუძვლით მოშლის ვადა შეადგენს მოშლის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს 2 (ორი) თვეს.
·  აუქციონში გამარჯვებულს არ აქვს უფლება იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული უფლება-მოვალეობები, შპს ”საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ წინასწარი თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე პირს.
დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარით) გადაცემის ყოველთვიური საწყისი ღირებულება მოცემულია დ.ღ.გ-ს ჩათვლით.
აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია საიჯარო საწყის  ღირებულებაზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასურის შეთავაზება.
მოიჯარე ვალდებულია დაემორჩილოს საავიაციო უშიშროების საერთაშორისო და ეროვნულ საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ვალდებულია საკუთარი სახსრებით მიიღოს კონტროლირებადი და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში შესასვლელი საშვები და საკუთარი ხარჯით, უზრუნველველყოს პერსონალის საავიაციო უშიშროების საკითხებში მომზადება, „საავიაციო უშიშროების გაცნობითი სასწავლო კურსის“ ფარგლებში.
 
ქონების განმკარგავი უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებამდე გააუქმოს ქონების ნანკარგვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და შეწყვიტოს აუქციონი. თუ ქონების განმკარგავმა შეცვალა ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის წესი ან სხვა პირობები და განათავსა ვებ-გვერდზე, აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უბრუნდება ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობა.
თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად დადგენილი  წესით გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება განმკარგავის ბიუჯეტში.
 
გამარჯვებულ პირს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა ეთვლება  საბოლოო ანგარიშსწორებისას, ბოლო თვეების საფასურში.
 
აუქციონში გამარჯვებიდან არაუმეტეს 45 დღის ვადაში გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.
 
გამარჯვებულის მიერ საიჯარო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში,  მას ერთმევა გამარჯვებულის სტატუსი და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა არ უბრუნდება.   
ხელშეკრულების მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ფარავს ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები.წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.