>
პარტნიორები
კატეგორია: იჯარა > იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

რეიტინგი:
  (1 ადამიანი)
განაცხადის #: 36961CXJ46488417   
აუქციონის #: 36961
ლოტის #: 464884
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
24/08/2017 15:00 - 30/08/2017 10:30
ლოტის სტატუსი
გაიყიდა
ლოტის სტატუსი
Sold
ლოტის დათვალიერების რეჟიმი

ფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 100.00 e
ვაჭრობის ბიჯი: 10.0 e
საგარანტიო თანხა: 50.00 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 16.10.2017
თვისებები
განმკარგავი: თვითმმართველი ერთეული ხონის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქიხონი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩაბრძანების ნომერიN39 827, 23.08.2017
საკადასტრო კოდი37.07.38.751Rs რუკის მხარდაჭერა
ბუნებრივი გაზიწყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებამიწის ფართობი(მ²)8.00
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45სარგებლობაში გადაცემის ვადა25 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

 საჯარო რეესტრის მონაცემები:

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრება

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

დაზუსტებული ფართობი: 8.00კვ.მ

საკადასტრო კოდი: 37.07.38.751

პირობა

პირობა: საიჯარო მიწის ნაკვეთზე უნდა განთავსდეს მსუბუქი კონსტრუქციული ნაგებობა (ბანერი).

 

აღწერილობა

1.საიჯარო ობიექტი წარმოადგენს 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.

 მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე.

საიჯარო ობიექტი იჯარით გაიცემა 25 (ოცდახუთი) წლის ვადით.

ყოველწლიური საწყისი საიჯარო ქირის ღირებულებაა -100.00 (ასი) ლარი.

2. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის  საფუძველზე  და საიჯარო ქირის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება მესაკუთრესა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს შორის იჯარის ხელშეკრულება.

3.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 595 750 778წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.