ამობეჭდვის თარიღი: 07.10.2022 01:26:13
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქირავდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნატანებში (შეკვეთილი) არსებული 2350 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:1JOG157322
აუქციონის #: 1
ლოტის #: 1573
დაწყება/დასრულება: 08/06/2022 16:00 - 13/06/2022 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1320GEL
მიმდინარე ფასი : 1300 GEL
საწყისი ფასი: 1300 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 20 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
მისამართი: კოსტავას ქ. #70
ტელეფონი: 995-2226533
თვისებები
ბუნებრივი გაზი-ქალაქიოზურგეთი
კვადრატულობა(მ²)2350წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ქვეყანასაქართველო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი ნატანები (შეკვეთილი)ბრძანების ნომერითანხმობა N15/29363
საკადასტრო კოდი26.01.45.418Rs რუკის მხარდაჭერა-
გადახდის პერიოდი7ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
სარგებლობაში გადაცემის ვადა3 თვეტელეფონის ნომერი2226533
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება! 

იჯარის ვადა განისაზღვრება 3 თვით.

აღნიშნულ ქონებაზე ყოველგვარი კაპიტალური მშენებლობა არ დაიშვება.

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან" შეთანხმებით;
აღნიშნულ ლოტზე ვაჭრობის განსახორციელებლად საჭიროა საგარანტიო თანხის გადახდა 1,320,00 (ერთიათასსამასოცი) ლარის ოდენობით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
(+995 32) 222 65 33; (+995 ) 598 773 723

მოკლე აღწერილობა

ქირავდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნატანებში (შეკვეთილი) არსებული 2350 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (/ N26.01.45.418);   

ქონების ერთი თვის საწყისი (ყოველთვიური) საიჯარო ღირებულება შეადგენს - 1,300,00 (ერთიათასსამასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ბიჯი - 20,00 (ოცი) ლარი, საგარანტიო თანხა ბე - 1,320,00 (ერთიათასსამასოცი) ლარი.

იჯარის ვადა 3 (სამი) თვე. 

პირობა

1) ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობაა საგარანტიო თანხის შეტანა ანგარიშზე, www.eauction.ge- წესების შესაბამისად და შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ მიერ დადგენილი ოდენობით;

2)საგარანტიო(ბე)-   სახით გადახდილი თანხა მიემართება პირველი თვის საიჯარო  ქირის ანგარიშშიიმ შემთხვევაშითუ საგარანტიო თანხა (ბესაკმარისი არ იქნება  პირველი თვის საიჯარო ქირის დასაფარადაუქციონში გამარჯვებული პირი  ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდისაბანკო დღის ვადაში დაფაროს დარჩენილი საიჯარო ქირის ნაწილი;

3) ელ-აუქციონში მონაწილეობის მსურველ პირს უფლება აქვსსამუშაო საათებში დაათვალიეროს გასაიჯარებელი ფართი მესაკუთრესთან შეთანხმებით (ინფორმირებით);

4) ელაუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულიააუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 7(შვიდისაბანკო დღის ვადაში გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულებაწინააღმდეგ შემთხვევაშიაუქციონის შედეგები უქმდებახოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბეუკან აღარ ბრუნდება;

5)   საიჯარო ხელშეკრულებით დადგინდება ყოველთვიური საიჯარო ქირის გადახდის თარიღირომელიც იქნება მიმდინარე თვის საიჯარო ქირათუ გადახდის თარიღი აღემატება ყოველი თვის 5 რიცხვსსაიჯარო ქირა ჩაითვლება მომდევნო თვის გადასახდელადასეთ შემთხვევაშიპირველი თვის საიჯარო ქირის გადახდისასგადახდის დღემდე წარმოქმნილი სხვაობა უნდა დაფაროს აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა საიჯარო ხელშეკრულების გაფორმებამდე;

6) მეიჯარე უფლებამოსილია ყოველწლიურად გადახედოს საიჯარო ქირის ოდენობა;

7)   საიჯარო ქირაში არ შედის კომუნალური გადასახადებირომლის გადახდის წესი და პირობები განისაზღვრება იჯარის ხელშეკრულებით

8) აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულიაიჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდემეიჯარეს მიაწოდოს ინფორმაცია (პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემებიიმ პირთა შესახებვინც მასთან ერთად ისარგებლებსან შესაძლოა ისარგებლოს იჯარით აღებულ უძრავ ქონებაშიამასთან უნდა განაცხადოსრომ ვინც მასთან ერთად აპირებს სარგებლობასარ გააჩნია საიჯარო ფართის მესაკუთრის მიმართ დავალიანება;

9) კომპანია არ გააფორმებს ხელშეკრულებას და დაუბრუნებს გადახდილ საგარანტიო თანხას აუქციონში გამარჯვებულ პირსრომელსაც აქვს დავალიანება კომპანიის მიმართ და არ დაფარავს აღნიშნულ დავალიანებას აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში;

10) აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  საიჯარო ხელშეკრულება არ გაფორმდებათუ:

აუქციონში გამარჯვებულ პირს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება;

აუქციონში გამარჯვებული პირის ოჯახის წევრს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის ოჯახის წევრად იგულისხმება აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  მუდმივად მცხოვრები ნებისიერი პირირომელიც მასთან ერთად ეწევა ერთიან საოჯახო მეურნეობას);

აუქციონში გამარჯვებული იურიდიული პირი სამართლებრივად დაკავშირებულია პირთანრომელსაც უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის აუქციონში გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან სამართლებრივად დაკავშირებულ პირად ითვლება ის პირირომელიც თვითონან მისი ოჯახის რომელიმე წევრი რაიმე ფორმით ახორციელებს ხელმძღვანელობითან წარმომადგენლობით საქმიანობას ამ იურიდიულ პირში (უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით), თვითონ ან/და მისი ოჯახის წევრი ფლობს ამ იურიდიული პირის წილებსაქციებსპაისან ამ იურიდიულ პირში არის კომანდიტიკომპლიმენტარიმეპაიე); 

ზემოხსენებულ შემთხვევებშიაუქციონში გამარჯვებულ პირთან შესაძლებელია გაფორმდეს საიჯარო ხელშეკრულებამხოლოდ იმ შემთხვევაშითუ აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში დაფარული იქნება დავალიანება.

11)  მეიჯარეს უფლება აქვსუარი უთხრას მოიჯარეს ქონების ქვეიჯარით გადაცემაზეთუ ქვემოიჯარე წარმოადგენს მეიჯარისთვის არასასურველ პირსან გაიჯარებული უძრავი ქონება ზედმეტად გადაიტვირთაან თუ სხვა მიზეზების გამო მეიჯარისთვის მიუღებელია ქვეიჯარით გაცემა;

12) უძრავი ქონების მესაკუთრეს უფლება აქვს  ნებისმიერ დროსდაუყოვნებლივცალმხრივად მოშალოს საიჯარო ხელშეკრულებათუ:

ადგილი ექნება საიჯარო ქონებით ისეთი პირის მიერ სარგებლობასვისაც კომპანიის მიმართ პირადად გააჩნია დავალიანებაან არსებობს ამ პირობების მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნებისმიერი გარემოება.

მოიჯარის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

)  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

13) იჯარის ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა დასაშვები იქნება სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნულისააგენტოს“, ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ აღნიშნული ქონების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღებისან მესაკუთრის მიერ მოშლის თაობაზე ცალმხრივი ნების გამოვლენის შემთხვევაშიიჯარის ხელშეკრულებისდასახელებული საფუძვლით მოშლის ვადა უნდა განისაზღვროს მოშლის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს ორი თვის ოდენობით;

14) მოიჯარისან მასთან დაკავშირებული პირის მიერსაიჯარო ფართით სარგებლობის პერიოდშისარგებლობით გამოწვეული დაზიანებებისა თუ ხარვეზების აღმოფხვრის ვალდებულება ეკისრება მოიჯარეს.

15)„კოვიდ19ის   შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მოიჯარე ვალდებულიაეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისასგაითვალისწინოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები  და გამოიყენოს ყველა შესაძლო ღონისძიება კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლადწინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მთლიანად დაეკისრება მოიჯარე მხარეს“.უძრავი ქონება გამოყენებული არ უნდა იქნას სოციალური შეკრებისთვის.

16) უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულების რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით  და სხვა ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაიღებს აუქციონში გამარჯვებული პირი/მყიდველი. 

;