ამობეჭდვის თარიღი: 04.03.2024 06:26:36
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წილკანში მდებარე 5091 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:102669OQK77104522
აუქციონის #: 102669
ლოტის #: 771045
დაწყება/დასრულება: 25/03/2022 15:00 - 04/04/2022 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 68757.00GEL
მიმდინარე ფასი : 229190.00 GEL
საწყისი ფასი: 229190.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 22919.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მცხეთის რაიონი / ქ.მცხეთა ანტიოქიის ქ. N7
ტელეფონი: 995-2512308
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი წილკანიბრძანების ნომერიბ34.342203814; 07/02/2022წ.
ქვეყანასაქართველოქალაქიმცხეთა
მიწის ფართობი(მ²)5091.00საკადასტრო კოდი72.02.35.696
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30ტელეფონის ნომერი593 730 124
;
აღწერილობა
აღწერილობა

შენიშვნა:

* საპრივატიზებო ობიქტზე ფართით 217 კვ.მ. ვრცელდება სერვიტუტის უფლება.

ყურადღება!

1. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს, აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.

3. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

 5. მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი შეიძლება იყოს: მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების პროცესში მონაწილეობის უფლების მქონე  ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

6. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601.

მოკლე აღწერილობა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წილკანში მდებარე 5091 კვ.მ. არასასოფლო-საამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს/კ 72.02.35.696.

პირობა

საპრივატიზებო პირობებად განისაზღვროს:

ა) ქონების შემძენი ვალდებულია საპრივატიზებო ობიექტზე მოაწყოს საწარმო/სამრეწველო ობიექტი, რომლის მშენებლობაც უნდა დასრულდეს ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, საპრივატიზებო საფასურის სრულად გადახდის დღიდან 12 თვეში;

ბ) ქონების შემძენი ვალდებულია განახორციელოს არანაკლებ 300 000 ლარის ინვესტიცია ძირითად კაპიტალში, რომლის შესრულებაც უნდა დაადასტუროს აკრედიტირებულმა ექსპერტმა;

გ) ქონების შემძენი ვალდებულია ობიექტზე დაასაქმოს არანაკლებ ხუთი საქართველოს მოქალაქე;

დ) საკუთრების მოწმობა ქონების შემძენზე გაიცემა საინვესტიციო ვალდებულებების სრულად შესრულების დადასტურების შემდგომ;

ე) ქონების შემძენი ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში წარმოადგინოს საინვესტიციო ვალდებულების არანაკლებ 10 პროცენტის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 4 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას.

;