ამობეჭდვის თარიღი: 26.06.2022 21:52:49
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქირავდება ქალაქ გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული 132.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:1JOG131722
აუქციონის #: 1
ლოტის #: 1317
დაწყება/დასრულება: 17/01/2022 11:00 - 22/01/2022 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 300GEL
მიმდინარე ფასი : 280 GEL
საწყისი ფასი: 280 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 20 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
მისამართი: კოსტავას ქ. #70
ტელეფონი: 971-2226533
თვისებები
ბუნებრივი გაზი-ქალაქიგორი
კვადრატულობა(მ²)132წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ქვეყანასაქართველო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედბრძანების ნომერითანხმობა N15/71593
მიწის ფართობი(მ²)132საკადასტრო კოდი66.45.06.048
Rs რუკის მხარდაჭერა-გადახდის პერიოდი7
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსარგებლობაში გადაცემის ვადა5 წელი
ტელეფონის ნომერი2226533
;
აღწერილობა
აღწერილობა

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან" შეთანხმებით; 

აღნიშნულ ლოტზე ვაჭრობის განსახორციელებლად საჭიროა საგარანტიო თანხის გადახდა 300,00 (სამასი) ლარის ოდენობით.

იჯარის ვადა - 5 წელი.

 დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: +995 598 773 723 ; +995 32 222 65 33;


მოკლე აღწერილობა

ქირავდება ქალაქ გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული 132.00 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (/N66.45.06.048).

საწყისი საიჯარო (ყოველთვიურიღირებულება შეადგენს -  280,00  (ორასოთხმოცი) ლარს, ბიჯი 20 (ოცი) ლარი, საგარანტიო თანხა ბე  300,00 (სამასი) ლარი.


პირობა

1) ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობაა საგარანტიო თანხის შეტანა ანგარიშზე, www.eauction.ge- წესების შესაბამისად და შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ მიერ დადგენილი ოდენობით;

2) ელექტრონულაუქციონშიგამარჯვებულიპირივალდებულიააუქციონისდასრულებიდანარაუგვიანეს5 (ხუთი) საბანკოდღისვადაშიგადაიხადოსაუქციონისსაბოლოოშედეგითდაფიქსირებულიერთითვისსაიჯაროქირა, რომელიცმიმართულიიქნებასაიჯაროვადისბოლოთვისანგარიშში;

3)საგარანტიო(ბე)-   სახით გადახდილი თანხა მიემართება პირველი თვის საიჯარო  ქირის ანგარიშშიიმ შემთხვევაშითუ საგარანტიო თანხა (ბესაკმარისი არ იქნება  პირველი თვის საიჯარო ქირის დასაფარადაუქციონში გამარჯვებული პირი  ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთსაბანკო დღის ვადაში დაფაროს დარჩენილი საიჯარო ქირის ნაწილი;

4) ელ-აუქციონში მონაწილეობის მსურველ პირს უფლება აქვსსამუშაო საათებში დაათვალიეროს გასაიჯარებელი ფართი მესაკუთრესთან შეთანხმებით (ინფორმირებით);

5) ელ. აუქციონშიგამარჯვებულიპირივალდებულია, აუქციონისდასრულებიდანარაუგვიანეს5 (ხუთი) საბანკოდღისვადაშიგააფორმოსიჯარისხელშეკრულება, ამვადაში, საიჯაროქირის(პირველიდაბოლოთვისსაიჯაროქირასრულად) გადაუხდელობის, ან/დახელშეკრულებისარგაფორმებისშემთხვევაში,  აუქციონისშედეგებიუქმდება, ხოლოგადახდილისაგარანტიოთანხა(ბე) უკანაღარბრუნდება;

6)   საიჯარო ხელშეკრულებით დადგინდება ყოველთვიური საიჯარო ქირის გადახდის თარიღირომელიც იქნება მიმდინარე თვის საიჯარო ქირათუ გადახდის თარიღი აღემატება ყოველი თვის 5 რიცხვსსაიჯარო ქირა ჩაითვლება მომდევნო თვის გადასახდელადასეთ შემთხვევაშიპირველი თვის საიჯარო ქირის გადახდისასგადახდის დღემდე წარმოქმნილი სხვაობა უნდა დაფაროს აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა საიჯარო ხელშეკრულების გაფორმებამდე;

7) იჯარისხელშეკრულებითდადგენილისაიჯაროქირისგადახდისთარიღისვადაგადაცილებისშემთხვევაში, მეიჯარესუფლებააქვსმოიჯარისმიერგადახდილისაიჯაროვადისბოლოთვისსაიჯაროქირიდანდაქვითოსთანხასაიჯაროხელშეკრულებითგათვალისწინებულიპირგასამტეხლოსდასაფარად, ასეთშემთხვევაშიმოიჯარემ, მეიჯარისშესაბამისიშეტყობინებისშემდეგუნდაშეავსოს  საიჯაროვადისბოლოთვისსაიჯაროქირისდანაკლისი;

8მეიჯარე უფლებამოსილია ყოველწლიურად გადახედოს საიჯარო ქირის ოდენობას;

9)   საიჯარო ქირაში არ შედის კომუნალური გადასახადებირომლის გადახდის წესი და პირობები განისაზღვრება იჯარის ხელშეკრულებით

10აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულიაიჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდემეიჯარეს მიაწოდოს ინფორმაცია (პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემებიიმ პირთა შესახებვინც მასთან ერთად ისარგებლებსან შესაძლოა ისარგებლოს იჯარით აღებულ უძრავ ქონებაშიამასთან უნდა განაცხადოსრომ ვინც მასთან ერთად აპირებს სარგებლობასარ გააჩნია საიჯარო ფართის მესაკუთრის მიმართ დავალიანება;

11კომპანია არ გააფორმებს ხელშეკრულებას და დაუბრუნებს გადახდილ საგარანტიო თანხას აუქციონში გამარჯვებულ პირსრომელსაც აქვს დავალიანება კომპანიის მიმართ და არ დაფარავს აღნიშნულ დავალიანებას აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში;

12აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  საიჯარო ხელშეკრულება არ გაფორმდებათუ:

აუქციონში გამარჯვებულ პირს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება;

აუქციონში გამარჯვებული პირის ოჯახის წევრს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის ოჯახის წევრად იგულისხმება აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  მუდმივად მცხოვრები ნებისიერი პირირომელიც მასთან ერთად ეწევა ერთიან საოჯახო მეურნეობას);

აუქციონში გამარჯვებული იურიდიული პირი სამართლებრივად დაკავშირებულია პირთანრომელსაც უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის აუქციონში გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან სამართლებრივად დაკავშირებულ პირად ითვლება ის პირირომელიც თვითონან მისი ოჯახის რომელიმე წევრი რაიმე ფორმით ახორციელებს ხელმძღვანელობითან წარმომადგენლობით საქმიანობას ამ იურიდიულ პირში (უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით), თვითონ ან/და მისი ოჯახის წევრი ფლობს ამ იურიდიული პირის წილებსაქციებსპაისან ამ იურიდიულ პირში არის კომანდიტიკომპლიმენტარიმეპაიე); 

ზემოხსენებულ შემთხვევებშიაუქციონში გამარჯვებულ პირთან შესაძლებელია გაფორმდეს საიჯარო ხელშეკრულებამხოლოდ იმ შემთხვევაშითუ აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში დაფარული იქნება დავალიანება.

13)  მეიჯარეს უფლება აქვსუარი უთხრას მოიჯარეს ქონების ქვეიჯარით გადაცემაზეთუ ქვემოიჯარე წარმოადგენს მეიჯარისთვის არასასურველ პირსან გაიჯარებული უძრავი ქონება ზედმეტად გადაიტვირთაან თუ სხვა მიზეზების გამო მეიჯარისთვის მიუღებელია ქვეიჯარით გაცემა;

14უძრავი ქონების მესაკუთრეს უფლება აქვს  ნებისმიერ დროსდაუყოვნებლივცალმხრივად მოშალოს საიჯარო ხელშეკრულებათუ:

ადგილი ექნება საიჯარო ქონებით ისეთი პირის მიერ სარგებლობასვისაც კომპანიის მიმართ პირადად გააჩნია დავალიანებაან არსებობს ამ პირობების მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნებისმიერი გარემოება.

მოიჯარის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

)  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

15იჯარის ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა დასაშვები იქნება სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნულისააგენტოს“, ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ აღნიშნული ქონების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღებისან მესაკუთრის მიერ მოშლის თაობაზე ცალმხრივი ნების გამოვლენის შემთხვევაშიიჯარის ხელშეკრულებისდასახელებული საფუძვლით მოშლის ვადა უნდა განისაზღვროს მოშლის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს ორი თვის ოდენობით;

16მოიჯარისან მასთან დაკავშირებული პირის მიერსაიჯარო ფართით სარგებლობის პერიოდშისარგებლობით გამოწვეული დაზიანებებისა თუ ხარვეზების აღმოფხვრის ვალდებულება ეკისრება მოიჯარეს.

17)„კოვიდ-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მოიჯარე    ვალდებულიაეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისასგაითვალისწინოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები  და გამოიყენოს ყველა შესაძლო ღონისძიება კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლადწინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მთლიანად დაეკისრება მოიჯარე მხარეს“.უძრავი ქონება გამოყენებული არ უნდა იქნას სოციალური შეკრებისთვის.

 

18) უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულების რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით  და სხვა ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაიღებს აუქციონში გამარჯვებული პირი/მყიდველი. 

 

;