ამობეჭდვის თარიღი: 09.12.2022 02:57:27
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქ. ბათუმში, ჭოროხის ქუჩის მიმდებარედ (ბათუმის სამრეწველო ზონა), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული 7017 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.06.286) განმეორებით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:167BC121
აუქციონის #: 167
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 22/11/2021 17:00 - 13/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 207250.00GEL
მიმდინარე ფასი : 829000.00 GEL
საწყისი ფასი: 829000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 17000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. ბათუმი, ჭოროხის ქუჩის მიმდებარედ (ბათუმის სამრეწველო ზონა).ბრძანების ნომერი01-01-3/584
ქვეყანასაქართველოქალაქიბათუმი
მიწის ფართობი(მ²)7017საკადასტრო კოდი05.32.06.286
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hsyjnf1BzvpvdbbZ9BbgA8ICHgtaww50&usp=sharingRs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი718
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა730ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDxkCt1zggFKLR5qBEOvR1HTJthgf5HgvykC56HlXFqeზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება: თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

7017 კვ.მ (ს/კ 05.32.06.286)  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

შენიშვნა: 1. ნაკვეთი ნაწილობრივ დაჭაობებულია.  2. ნაკვეთზე განლაგებულია სამშენებლო ნარჩენები.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 26 ლელა ზოიძე.

პირობა

ა. საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის (“ბე“-ს (25%) გამოკლებით) გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად, კერძოდ:

ა.ა. 2022 წლის 1 დეკემბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%-ის გადახდა;

ა.ბ. 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.

. შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;

. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი „სამრეწველო ზონა 1“-ის შესაბამისი საწარმოს/წარმოების ხაზის, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას (გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა) მშენებლობის ნებართვის მიღება;

. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 42 (ორმოცდაორი) თვის ვადაში, საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მიხედვით საწარმოსათვის განკუთვნილი შენობა/ნაგებობ(ებ)ის ექსპლუატაციაში გადაცემა;

. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 48 (ორმოცდარვა) თვის ვადაში საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე, საწარმოს/წარმოების ხაზის, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას (გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა), ამოქმედება, სადაც დასაქმებულთა არანაკლებ 90% უნდა შეადგენდეს საქართველოს მოქალაქეებს;

. დასაქმებულთა თანაფარდობის და საწარმოს პროფილის შენარჩუნება ობიექტის ამოქმედებიდან არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) წლის განმავლობაში;

. აღნიშნულ პროექტში არაუგვიანეს 48 (ორმოცდარვა) თვის ვადაში არანაკლებ 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება.

საუკეთესოწინადადებისგამოვლენისკრიტერიუმადგანისაზღვროს:  მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103 ბრძანებით დამტკიცებულიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი“.

;