ამობეჭდვის თარიღი: 22.05.2022 12:06:00
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქ. ბათუმში, ჭოროხის ქუჩის მიმდებარედ (ბათუმის სამრეწველო ზონა), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული 10 673 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.06.292), განმეორებით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:170BC121
აუქციონის #: 170
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 22/11/2021 17:00 - 13/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 275000.00GEL
მიმდინარე ფასი : 1100000.00 GEL
საწყისი ფასი: 1100000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 25000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. ბათუმში, ჭოროხის ქუჩის მიმდებარედ (ბათუმის სამრეწველო ზონა)..ბრძანების ნომერი01-01-3/583
ქვეყანასაქართველოქალაქიბათუმი
მიწის ფართობი(მ²)10673საკადასტრო კოდი05.32.06.292
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X4OKETvnpBND3LQyhQh451dcmAv-SiiC&usp=sharingRs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი718
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა730ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBcKvh3L[dXrkauyyND0FBLv8O5RkPdNCsMbMAHof4SKზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება: თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

10 673 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.06.292).

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 26 ლელა ზოიძე.

შენიშვნა: 1. ნაკვეთი ნაწილობრივ დატბორილია; 2. ნაკვეთზე განლაგებულია ელ. ბოძები; 3.  საკადასტრო ერთეულზე მდებარე ნაკვეთზე აღინიშნება თხრილები.

პირობა

ა. საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის (“ბე“-ს (25% საწყისი საპრივატიზებო საფასურის) გამოკლებით) გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად, კერძოდ:

ა.ა. 2022 წლის 1 დეკემბრამდე არანაკლებ 25%-ის გადახდა;

ა.ბ. 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.

ბ. შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 1%-ის ოდენობით, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;

გ. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი „სამრეწველო ზონა 1“-ის შესაბამისი საწარმოს/წარმოების ხაზის, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას (გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა) მშენებლობის ნებართვის მიღება;

დ. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 42 (ორმოცდაორი) თვის ვადაში, საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მიხედვით საწარმოსათვის განკუთვნილი შენობა/ნაგებობ(ებ)ის ექსპლუატაციაში გადაცემა;

ე. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 48 (ორმოცდარვა) თვის ვადაში საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე, საწარმოს/წარმოების ხაზის, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას (გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა), ამოქმედება, სადაც დასაქმებულთა არანაკლებ 90% უნდა შეადგენდეს საქართველოს მოქალაქეებს;

ვ. დასაქმებულთა თანაფარდობის და საწარმოს პროფილის შენარჩუნება ობიექტის ამოქმედებიდან არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) წლის განმავლობაში;

ზ. აღნიშნულ პროექტში არაუგვიანეს 48 (ორმოცდარვა) თვის ვადაში არანაკლებ 700 000 (შვიდასი ათასი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება;

თ. მყიდველი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 24 (ოცდაოთხი) თვის ვადაში მიწის ნაკვეთის ნაწილზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ან/და სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“-ს ან/და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის რეკომენდაციით მითითებულ ადგილას და პერიოდში მოახდინოს გამწვანების ზოლის (ხსენებული უწყებების მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესაბამისი ნარგავების) მოწყობა.


                                                                               

საუკეთესოწინადადებისგამოვლენისკრიტერიუმადგანისაზღვროს:  მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებულიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი“.

;