ამობეჭდვის თარიღი: 23.09.2021 05:44:11
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი:
დასახელება:ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (კოტეჯი) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა
განაცხადის #:29230BVL71704921
დასრულების დრო: 06.07.2021 16:30:00
გაყიდვის ფასი : 100.0000 GEL
საწყისი ფასი: 10 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
მისამართი: გულუას 6
ტელეფონი: 971-2752352
თვისებები
ცხელი წყალი-ინტერნეტი-
პარკირება-გათბობა-
სართული2კვადრატულობა(მ²)150
ლიფტი-ბუხარი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ქვეყანასაქართველო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილიRs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-ტელეფონი-
შენობის პროექტიარასტანდარტულიშენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
სათავსო-სარგებლობაში გადაცემის ვადა20
ტელეფონის ნომერი577222364
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობაქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (კოტეჯი) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა 
პირობა

1. აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია:

ა) შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 1 (ერთი) წლის ვადაში უზრუნველყოს ქციატაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე შენობანაგებობის (კოტეჯი) რეაბილიტაცია და რემონტი ვიზიტორთათვის ღამისთევის სერვისის შეთავაზების მიზნით;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიზნით განახორციელოს არანაკლებ 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარის ინვესტიცია;

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების მიზნით შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში წარმოადგინოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, მთლიანი საინვესტიციო თანხის 10%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 4 (ოთხი) თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ვადას.

2. პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დადასტურებულ უნდა იქნეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული აუდიტორული ფირმის მიერ გაცემული აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე. 

3. ხელშეკრულების ვადის დასრულების და/ან აუქციონში გამარჯვებულის ბრალეული ქმედების გამო ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ობიექტზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა ყოველგვარი ანაზღაურებისა და კომპენსაციის გადახდის გარეშე რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში; 

4. საწყისი სააუქციონო ფასი განისაზღვრა ყოველწლიური ბრუნვის 10%-ის ოდენობით (ბრუნვა - სარგებლობაში გადაცემული ქონებიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი, ხარჯების გამოკლების გარეშე). ამასთან, ქონების სარგებლობაში მიმღები ვალდებულია, ყოველწლიური ბრუნვის გადასახადთან ერთად ყოველწლიურად, გადაცემული ქონების სარგებლობისათვის დამატებით გადაიხადოს 2000 (ორი ათასი) ლარი (დღგ-ს ჩათვლით);

5. აუქციონის ბიჯის სიდიდე განისაზღვრა ბრუნვის 1%-ის ოდენობით;

6. ქონების სარგებლობაში გადაცემის ვადა განისაზღვრა 20 (ოცი) წლით. 

7. უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს ოდენობა განისაზღვრა 80 (ოთხმოცი) ლარით (ქონების საბალანსო ღირებულების 0.2%).

;