ამობეჭდვის თარიღი: 24.06.2021 20:00:28
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწის ნაკვეთი შენობა ნაგებობით
განაცხადის #:39673DGC70219721
აუქციონის #: 39673
ლოტის #: 702197
დაწყება/დასრულება: 08/04/2021 14:00 - 21/04/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 20670GEL
დასრულების დრო: 21.04.2021 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 75790.0000 GEL
საწყისი ფასი: 68900 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 6890 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მარტვილის რაიონში / თავისუფლების 10
ტელეფონი: 971-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. მარტვილი
ბრძანების ნომერი92-სქალაქიმარტვილი
მიწის ფართობი(მ²)848შენობის ფართობი(მ²)44.01.
საკადასტრო კოდი41.09.37.020Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი30
შეფასების თანხა68900ტელეფონის ნომერი577620182
;
აღწერილობა
აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
მოკლე აღწერილობასაპრივატიზაციო მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს შენობა ნაგებობით. შენობა ნაგებობაში განთავსებულია მოწყობილობა -დანადგარები ( მოძრავი ქონება) რომელიც არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. აღნიშნული მოძრავი ქონების მესაკუთრეს, მუნიციპალიტეტის წინაშე წერილობით აღებული აქვს ვალდებულება, აუქციონში გამარჯვებული პირის გამოვლენისთანავე , საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს შენობა ნაგებობაში განთავსებული ინვენტარის გატანა
პირობა

ყურადღება! აუქციონი ცხადდება პირობებით ( პირობებიანი აუქციონი) 

1. აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების გადახდა უნდა  უზრუნველყოს ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30  კალენდარული დღის განმავლობაში

2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან ორი წლის განმავლობაში განახორციელოს არანაკლებ 500 000 ( ხუთასი ათასი) ლარის ინვესტიცია. აღნიშნული ინვესტიციის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინფორმაცია ( შესაბამისი აუდიტორული დასკვნა) მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგინოს ექვს თვეში ერთეხელყოველი მეექვსე თვის  25 რიცხვამდე)

3. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით გადაიხადესბეან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეობის მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილიბეან წარდგენილი/გააუქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

4. მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას, მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენზე საკუთრების უფლება გადადის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების სრულად გადახდის, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის და მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის შემდეგ. იმ შემთხვევაში. თუ მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენმა უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენზე საკუთრების უფლება გადადის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პირობით

5. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

.

;