ამობეჭდვის თარიღი: 15.07.2020 15:17:23
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:715 კვ. მ. მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.30.18.020) არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნავთობპროდუქტების მიღება, შენახვისა და გაცემის უზრუნველსაყოფად საჭირო ძირითადი საშუალებები
განაცხადის #:39507DFQ65930720
აუქციონის #: 39507
ლოტის #: 659307
საქმის ნომერი: 19/1
რაოდენობა: 750.00
შტრიხკოდი: 02
დაწყება/დასრულება: 19/05/2020 14:00 - 25/05/2020 12:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 39315GEL
მიმდინარე ფასი : 157250 GEL
საწყისი ფასი: 157250 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 3145 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ. N 96/8
ტელეფონი: 971-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიბათუმი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თამარის დასახლებაგადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი19/1შტრიხ კოდი02
ბრძანების ნომერი19საწყობის კოდიბნქ
რაოდენობა750.00სათავსო-
ზომის ერთეულიკუბური მეტრიტელეფონის ნომერი577231020
შენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებულიშენობის პროექტიარასტანდარტული
კვადრატულობა(მ²)0.00მიწის ფართობი(მ²)715.00
საკადასტრო კოდი05.30.18.020Rs რუკის მხარდაჭერა-
ინტერნეტი-გათბობა-
ცხელი წყალი-პარკირება-
ლიფტი-ბუხარი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
ფასი ფასდაკლებამდე185000წყალი და კანალიზაცია+
ტელეფონი-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-სარგებლობაში გადაცემის ვადა3 წელი
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1095
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

3 ერთეული (ნავტობპროდუქტებისათვის განკუთვნილი რეზერვუარი)

აუქციონი მიმდინარეობს 15 %-იანი ფასდაკლებით

საკონტაქტო პირი: 577 23 10 20 ნოდარ თებიძე

პირობასაწყის ფასს + ბიჯი
აღწერილობა

1.         სარგებლობის მოქმედების ვადაა 3 წელი.

2.    საიჯარო ქირის გადახდა უნდა მოხდეს გამარჯვებულის გამოვლენიდან წინასწარ ყოველთვიურად, თანაბარწილად ყოველი თვის 15 რიცხვამდე.

3. 715 კვ.მ. (ს/კ 05.30.18.020) მიწის ნაკვეთი გამოყენებული იქნას ნავთობპროდუქტების მიღება, შენახვისა და გაცემის უზრუნველსაყოფად საჭირო ძირითადი საშუალებების განთავსებისათვის. 

4.    715 კვ.მ. (ს/კ 05.30.18.020) მიწის ნაკვეთის ინვენტარით და სხვა მოძრავი ნივთებით აღჭურვისა და სხვა სამუშაოების ღირებულება საიჯარო ქირაში გათვალისწინებული არ იქნას.

5. მოიჯარის მიერ სარკინიგზო ესტაკადის (შპს "ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის" მიერ შპს "ბათუმი პეტროლიუმისგან" იჯარით აღებული ესტაკადა 04.06.2020 წლამდე) №1 ჩიხის ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების ზომების შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზიანზე (მათ შორის ფინანსურ - ჯარიმა/სანქციები და სხვა) პასუხისმგებლობა ეკისრება მოიჯარეს.

6.         მოიჯარე ვალდებულია უზრუნველყოს იჯარით აღებული ქონების მოვლა-პატრონობა და უსაფრთხოების წესების დაცვა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და სტანდარტების დაცვით.  

7.         715 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.30.18.020) და მასზე განთავსებულ ძირითად საშუალებებზე მესაკუთრე იტოვებს უფლებას ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოიჯარისთვის გამოუყენებელ დროს ისარგებლოს საკუთარი მოხმარებისათვის.

8.         ძირითადი საშუალებები (გარდა მიწისა) გამოყენებული იქნეს ნავთობპროდუქტების მიღება, შენახვისა და გაცემისათვის.

9.         სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საიჯარო ქირაში გათვალისწინებული არ იქნას;

10.      მოიჯარემ უზრუნველყოს იჯარით აღებული ქონების მოქმედი სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად ექსპლუატაცია.

11.     მეიჯარე უფლებამოსილია ყოველგვარი კომპენსაციებისა და ჯარიმის გარეშე ვადამდე შეწყვიტოს საიჯარო ხელშეკრულება, მოთხოვნიდან 3 თვის ვადაში.

12.     მოიჯარეს მიერ დაცული იქნეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2009 წლის 07 ოქტომბრის N 1-1/2287 ბრძანება ,,ნავთობის ბაზების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ“, ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ 2014 წლის 15 იანვრის N65 დადგენილებ  და სხვა მასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები;

13.     მეიჯარე უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოწვეული სპეციალისტების/სამსახურის მეშვეობით ან დამოუკიდებლად მოიჯარის წარმომადგენლის თანამონაწილეობით ჩაატაროს მონიტორინგი სარგებლობაში გადაცემული ქონების ტექნიკურ გამართულობასა და საექსპლუატაციო პირობების მოთხოვნათა დაცვაზე და დარღვევევის აღმოჩენის შემთხვევაში მიაღებინოს ზომები მათ აღმოსაფხვრელად.

14.     მეიჯარე (შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“) უფლებამოსილია გააფორმოს სარგებლობის ხელშეკრულებები სხვა დაინტერესებულ მესამე პირებთან რკინიგზის ესტაკადის მეშვეობით ნავთობპროდუქტების გადატვირთვაზე და პირადად ან/და მესამე პირების მეშვეობით ისარგებლოს ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის სტაციონალური ობიექტების შვიდნიშნა სტაციონალური კოდით/კოდებით, აასევე საჭიროების შემთხვევაში სსიპ ”შემოსავლების სამსახურში” დაარეგისტრიროს აღნიშნული კოდის მოსარგებლედ.

15.     მოიჯარე ვალდებულია ნავთობის ბაზის ტექნოლოგიური სისტემა იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში და მათი ექსპლუატაციის პერიოდში უსაფრთხოების დაცვა მოახდინოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

16.     მოიჯარე უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მეიჯარესთან შეთანხმებით თავისივე ხარჯებით მოიწყოს ცალკე ნათელი ნავთობპროდუქტების გასაცემი ავტოწერტი გონივრულ ვადაში, ასევე დაამონტაჟოს ელექტროენერგიის და ნათელი ნავთობპროდუქტების მრიცხველები.

 

;