ამობეჭდვის თარიღი: 23.09.2020 00:15:17
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
დასახელება:ავჭალა 2-ის დასახლება, პეტრე მელიქიშვილის I ჩიხი, #5-ის მიმდებარედ
განაცხადის #:513BG720
აუქციონის #: 513
ლოტის #: 7
რაოდენობა: 1
დაწყება/დასრულება: 13/3/2020 18:0 - 27/3/2020 17:0
საგარანტიო თანხა: 546.0000GEL
მიმდინარე ფასი : 2730.0000 GEL
საწყისი ფასი: 2730.0000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 82.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
მისამართი: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას #7
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, საცხოვრებელი ზონა (სზ-2)ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაცია-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)65საკადასტრო კოდი72.13.15.488
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო რუკაhttp://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.79995743-41.83043546@Z=19
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასაბუთების მიღების ბოლო ვადა: 27.03.2020 16:58:00ტერიტორია დაკავებულია თვითნებურად
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს, აღნიშნული თანხა გადაიხდება საპრივატიზებო თანხასთან ერთად. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე.
2. აუქციონზე შეძენილი უძრავი ქონების რეგისტრაციას ახორციელებს ქონების მართვის სააგენტო. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის საფასურს - 50 ლარს ქონების მართვის სააგენტო იხდის მომსახურების საფასურიდან. დაჩქარებული წესით ქონების რეგისტრაციის სურვილის შემთხვევაში დაჩქარების საფასურს დამატებით იხდის აუქციონში გამარჯვებული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშზე.
3. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს სრული საპრივატიზებო საფასურის გადახდის ვადას;
4. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება.
6. აღნიშნული მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზება არ წამოადგენს სააგენტოს დაპირებას, დაინტერესებული პირის მიერ მიწის ნაკვეთის სასურველი ფორმით სამშენებლო განვითარებასთან დაკავშირებით.მხარის ინტერესის შემთხვევაში აღნიშნული ხორციელდება სხვა ადმინისტრაციული წარმოებბის საფუძველზე ,მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოების მიერ,კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პარამეტრების გათვალისწინებით.
აღწერილობადეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს
;