ამობეჭდვის თარიღი: 07.07.2020 12:57:13
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ.ქუთაისში, შარტავას ქუჩა N2-39-ის მიმდებარედ არსებული 44.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა
განაცხადის #:1057BV119
აუქციონის #: 1057
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2019102968763
დაწყება/დასრულება: 30/10/2019 11:00 - 13/11/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2400GEL
დასრულების დრო: 13.11.2019 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 8500.0000 GEL
საწყისი ფასი: 8000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ.ქუთაისი, შარტავას ქუჩა N2-39-ის მიმდებარედგადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი2019102968763ბრძანების ნომერი1/1-5550
ტელეფონის ნომერი2981111წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო კოდი03.01.24.879
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMqh9Ayh7T5oJ5LrBu34X7Scqc5h8m[H6VECBW0m6loL
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 

44.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა

პირობა 
აღწერილობა

შენიშვნა:

ა) საპრივატიზებო ობიექტზე განთავსებული  მოძრავი ქონება არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს;

ბ) მომავალმა მესაკუთრემ არაუმეტეს ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს ობიექტში განთავსებული სახელმწიფოს კუთვნილი მოძრავი ქონების დემონტაჟი, თავმოყრა და სსი სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში მითითებულ დასასაწყობებელ ადგილამდე (ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) გადატანა საკუთარი ხარჯებით

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.
;