ამობეჭდვის თარიღი: 19.02.2020 0:15:05
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:არასასოფლო მიწა შენობით ქალაქ ხაშურში
განაცხადის #:818CUT119
აუქციონის #: 818
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: M818
დაწყება/დასრულება: 09/09/2019 14:00 - 12/09/2019 12:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 64853GEL
მიმდინარე ფასი : 648531.17 GEL
საწყისი ფასი: 648531.17 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „ინდექსი“
მისამართი: კოსტავას ქ. N63, სართული 7
ტელეფონი: 971-596212121
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიხაშური
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქუჩა ჟორდანია, N 12გადახდის პერიოდი7
საქმის ნომერიM818ტელეფონის ნომერი596212121
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)102
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო კოდი69.08.58.042
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა20
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ქალაქი ხაშური, ქუჩა ჟორდანია N12, ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: თანასაკუთრება; ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო; ნაკვეთის წინა ნომერი: 69.08.04.037; დაზუსტებული ფართობი: 102.00 კვ.მ., შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 განაშენიანების ფართი: 91 კვ.მ., საკადასტრო კოდი: 69.08.58.042

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 596 212 121

პირობა

სხვა უფლება:  ფიქსირდება ქირავნობის უფლება. დამქირავებელი: შპს “BASKAN LTD”- ს/ნ 443855936; მესაკუთრე: ირაკლი გელაშვილი პ/ნ 01001078869; ნარი აბულაძე  პ/ნ 57001023196; საგანი: შენობა N1 განაშენიანების ფართი: 91 კვ.მ., საბოლოო თარიღი 16/09/2017;

ქირავნობა, რეესტრის ნომერი N120884176, დამოწმების თარიღი 22/08/2012, ნოტარიუსი მ. მაღალდაძე.
აღწერილობა

აუქციონისპირობები:

) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სსთიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს.

) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით : 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge_ ვებ გვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე 3. eAuction.ge_ ვებ - გვერდიდან პლასტიკური ბარათით 4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.

გაცემული სსთიბისი ბანკის“ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისიფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა.

) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის  100, 500 და 1000 ლარიანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეცილისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 1(ერთი)  კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპსინდექსიმასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.
;