ამობეჭდვის თარიღი: 18.02.2020 22:35:19
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სასოფლო მიწა შენობით საჩხერის რაიონში
განაცხადის #:813CUT119
აუქციონის #: 813
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: M813
დაწყება/დასრულება: 10/09/2019 14:00 - 13/09/2019 12:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 17 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 509GEL
დასრულების დრო: 13.09.2019 12:08:00
გაყიდვის ფასი : 6790.7700 GEL
საწყისი ფასი: 5090.77 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 100.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „ინდექსი“
მისამართი: კოსტავას ქ. N63, სართული 7
ტელეფონი: 971-596212121
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქისაჩხერე
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი კორბოულიგადახდის პერიოდი7
საქმის ნომერიM813ტელეფონის ნომერი596 212 121
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)5183
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო კოდი35.12.81.030
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა20
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

რაიონი საჩხერე, სოფელი კორბოული; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: თანასაკუთრება; ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი: 5183.00 კვ.მ.; ნაკვეთის წინა ნომერი: 35.12.01.100; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართი: 60.48 კვ.მ.; საკადასტრო კოდი: 35.12.81.030

კრედიტორის მიერ მოწოდებული შეფასების აქტის მიხედვით უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება შეადგენს 8158.00 აშშ დოლარს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 596 212 121

პირობა

საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.

თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდესსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

აღწერილობა

აუქციონისპირობები:

) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სსთიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს.

) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით : 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge_ ვებ გვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე 3. eAuction.ge_ ვებ - გვერდიდან პლასტიკური ბარათით 4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით .

გაცემული სსთიბისი ბანკის“ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისიფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა.

) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის  100 , 500 და 1000 ლარიანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეცილისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 1(ერთი)  კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპსინდექსი მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.
;