ამობეჭდვის თარიღი: 18.02.2020 22:10:52
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
განაცხადის #:37984CZV62237419
აუქციონის #: 37984
ლოტის #: 622374
დაწყება/დასრულება: 06/09/2019 16:00 - 12/09/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 21 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 25000GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 16:28:00
გაყიდვის ფასი : 105000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 42000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 3000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: თვითმმართველი თემი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ქობულეთის რაიონში / დ აღმაშენებლის ქ 141
ტელეფონი: -0426267241
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიქობულეთი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)დ. აღმაშენებლის გამზირი N287აგადახდის პერიოდი10
ბრძანების ნომერი02.09.2019წ. N01-06 654ტელეფონის ნომერი599 85 63 02 ლაშა ანანიძე
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)300
საკადასტრო კოდი20.42.01.584Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობაქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N287ა-ში მდებარე 300,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N20.42.01.584) პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება.
პირობა

 1. ელექტრონულს აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია საკუთრების უფლებით გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე განათავსოს საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი (რესტორანი) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

 2. მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ობიექტი უნდა შეესაბამებოდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება N21-ის „6.9“ პუნქტით („საკურორტო სარეკრეაციო ზონა 2) დადგენილ მოთხოვნებს.

    3. აუქციონში გამოვლენილმა გამარჯვებულმა განახორციელოს ინვესტიცია არანაკლებ 400 000 (ოთხასიათასი) ლარისა ნასყიდობის ხელშეკრუკლების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის ვადაში.

   4. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღირებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეობის მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააუქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

   5. თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი უარს განაცხადებს აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, მას ჩამოერთმევა აუქციონში გამარჯვებულის სტატუსი და შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ დაუბრუნდება.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;