ამობეჭდვის თარიღი: 27.05.2020 2:53:24
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, კალოუბნის ქუჩაზე N7-ში მდებარე 872.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა და მასზე განთავსებული 24 (ოცდაოთხი) ერთეული ბეტონის ფილა
განაცხადის #:878BV119
აუქციონის #: 878
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2019082168338
დაწყება/დასრულება: 29/08/2019 16:00 - 12/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 381 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 81000GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 17:28:00
გაყიდვის ფასი : 1032000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 270000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, კალოუბნის ქუჩა N7გადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი2019082168338ბრძანების ნომერი1/1-3937
ტელეფონის ნომერი2981111წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო კოდი01.19.36.002.034
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFED2ofcHmdhnBDoeyGFks35eaYEEea99tu]ub5VaypEU
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 872.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა და მასზე განთავსებული 24 (ოცდაოთხი) ერთეული ბეტონის ფილა.
პირობა 
აღწერილობა

შენიშვნა: ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის N01.02.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული  შპს "მაგთიკომის" /204876606/ საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა (საკომუნიკაციო ნაგებობა);ბ) ფუნქციური ზონირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ www.tas.ge;გ) საპრივატიზებო უძრავი ქონება დაკავებულია ფაქტობრივი მოსარგებლეების მიერ ქონების ფლობისა და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტის გარეშე და ეს უკანასკნელი გამოიყენება საცხოვრებელი მიზნებისთვის; დ) საპრივატიზებო ობიექტზე განთავსებული მოძრავი ქონება (გარდა ბეტონის ფილებისა) არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს;ე)საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი 13R/31L ასაფრენ-დასაფრენი ზოლიდან დაშორებულია დაახლოებით 6000 მეტრით, მდებარეობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისგან შემზღუდველი შიდა ჰორიზონტალური  ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში  და მასზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობების აშენება, რომელთა  აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის საშუალო დონიდან არ აღემატება +624 მეტრს. მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე ან/და მფლობელი საქართველოს საჰაერო კოდექსის 41-ე მუხლის „აეროდრომის რაიონში მიწათსარგებლობა და ობიექტების მშენებლობა (13.06.2018, N462) შესაბამისად, რაიმე სახის ობიექტის განთავსებამდე, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობის დასაშვები სიმაღლეები ვ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან 73.00 კვ.მ-ზე ვრცელდება სერვიტუტის უფლება

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

;