ამობეჭდვის თარიღი: 25.05.2020 1:51:44
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N78-ში მდებარე 95.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობი, ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N82-ში მდებარე 1500.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 (მიწისქვეშა) შენობა-ნაგებობა და ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N80-ში მდებარე 1516.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:877BV119
აუქციონის #: 877
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2019082668360
დაწყება/დასრულება: 29/08/2019 17:00 - 12/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 282000GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 943000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 940000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 3000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N78.ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N82.ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩაზე N80.გადახდის პერიოდი45
საქმის ნომერი2019082668360ბრძანების ნომერი1/1-3936
ტელეფონის ნომერი2981111წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
საკადასტრო კოდი01.13.01.008.025; 01.13.01.008.023; 01.13.01.008.063Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა60
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 95.00 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობა, 1500.00 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 (მიწისქვეშა) შენობა-ნაგებობა, 1516.00 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთი.
პირობა 

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა  ელექტრონული  აუქციონის დასრულებიდან 45  (ორმოცდახუთი)კალენდარული   დღის  ვადაში.ბ) შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 48 (ორმოცდარვა) თვის ვადაში:ბ.ა. პირადად ან მესამე პირების მეშვეობით საპრივატიზებო უძრავ ნივთებზე ან მათ ნაწილზე სამედიცინო პროფილის დაწესებულების შექმნა (რაც შეიძლება მოიცავდეს უძრავ ქონებაზე სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა და ქონების დემონტაჟის განხორციელებას შესაბამის კომპეტენტურ ორგანო(ებ)თან შეთანხმებით), ექსპლუატაციაში მიღება და ფუნქციონირების დაწყება.ბ.ბ. საპრივატიზებო უძრავ ქონებაზე განთავსებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობის (სამოქალაქო თავშესაფრის) ფუნქციონირებისათვის მზადმყოფ მდგომარეობაში მოყვანა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმებით.გ) პირადად ან მესამე პირების მეშვეობით „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობისათვის (სამოქალაქო თავშესაფრისათვის) ფუნქციის მუდმივად (სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობის არსებობის ვადით) შენარჩუნება.დ) საჭიროების შემთხვევაში „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამოქალაქო თავდაცვის ნაგებობით სახელმწიფოს მიერ უსასყიდლოდ სარგებლობის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

აღწერილობა

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან:

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLr[LyjQT9YwyQ7RtXFfGPsnmRvPyCe2QDT0NV4JOECT

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCgZtKKqF4msqzz4wuWlJBbZWEMrfxqbTvRZonc9tVIR

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGwqmp4yMg44u[kCRZwpGWprVG4hTvR5ZErdsGNgrvMT

საკადასტრო რუკა:

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFByaHvz7bN4qxM4[805tBqYR2Eu6zhwxBYVCY4szafdp

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMLdGPhsGUWth7iN0pMUH1sCyEasr65jyRD8tPSPpyKt

http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLl0ZNFCp4mw[noYF2euGqAwOuDMCf3b3ia4uyQLNRk7

შენიშვნა: ა) N01.13.01.008.023 და N01.13.01.008.063 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე გადის შპს "ახალი ქსელები"-ს (ს/ნ 211326732) საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ობიექტი (სატელეფონო საკანალიზაციო ქსელები)) (ს/კ N01.00.002). მომავალმა მესაკუთრემ, თუ ის ხელს შეუშლის მშენებლობაში, უნდა მოახდინოს აღნიშნული კომუნიკაციების გადატანა თავისი საკუთარი ხარჯებით ხაზოვანი ობიექტის მესაკუთრის მიერ შედგენილი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის ღირებულების შესაბამისად;ბ) ფუნქციური ზონირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ www.tas.ge;გ) N01.13.01.008.023 და N01.13.01.008.063 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე გადის სს „სილქნეტის“ (ს/ნ 211326732) საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ობიექტი (ჭებს შორის არსებული კანალიზაცია (არხი)) (ს/კ N01.00.326). იმ შემთხვევაში თუ მომავალი მესაკუთრე აღნიშნულ ნაკვეთში დააპირებს მიწის გათხრით სამუშაოებს, იგი ვალდებულია სამუშაოს ამსახველი პროექტი შეათანხმოს სს „სილქნეტთან“ და აუცილებლობის შემთხვევაში გადატანილ იქნას არსებული კომუნიკაციები ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ. აგრეთვე, მყიდველი ვალდებულია უზრუნველოყოს აღნიშნულ კომუნიკაციებთან სს „სილქნეტის“ წარმომადგენლის 24 საათიანი დაშვება. ამასთან, სამუშაოების დაწყების წინ, გამოძახებულ უნდა იქნას სს „სილქნეტის“ წარმომადგენელი;დ) N01.13.01.008.063 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე გადის დაურეგისტრირებელი ხაზოვანი ნაგებობა (იხილეთ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ (ს/ნ 203826002) წერილი);ე) N01.13.01.008.023  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია  ხაზოვანი ობიექტი (ელექტროგადამცემი ხაზი),  მყიდველმა   შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს  ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილების სრული დაცვით; ვ) საპრივატიზებო ობიექტებზე განთავსებული მოძრავი ქონება არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს.

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული  სააგენტოს იურიდიულ  დეპარტამენტს  აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
 • აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

;