ამობეჭდვის თარიღი: 07.04.2020 17:32:08
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
დასახელება:ქ. სიღნაღში მდებარე 614 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 3, თითოეული 27 კვ.მ. ფართობის კოტეჯის ტიპის ნაგებობა
განაცხადის #:82406KGV62163919
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 621639
დაწყება/დასრულება: 30/08/2019 13:00 - 28/09/2019 13:00
საგარანტიო თანხა: 2000GEL
მიმდინარე ფასი : 7000 GEL
საწყისი ფასი: 7000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 200 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: სიღნაღის რაიონი / აღმაშენებლის მოედანი #2
ტელეფონი: 995-0355232311
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მოსაშვილის ქუჩასათავსო-
ტელეფონის ნომერი599 855 613შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის პროექტიარასტანდარტულიმიწის ფართობი(მ²)614
კვადრატულობა(მ²)81ინტერნეტი-
Rs რუკის მხარდაჭერა-გათბობა-
ცხელი წყალი-პარკირება-
ლიფტი-ბუხარი-
აივანი-ლოჯი-
TV-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ტელეფონი-
ბუნებრივი გაზი-სარგებლობაში გადაცემის ვადა10 წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ქ. სიღნაღში, მოსაშვილის ქუჩაზე მდებარე პარკში არსებული 614 კვ.. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 3, თითოეული 27 კვ.მ. ფართობის კოტეჯის ტიპის ნაგებობა (საკადასტრო კოდი №56.14.41.286).

პირობა

    აუქციონის პირობა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში კოტეჯების სახურავების შეკეთება და სარგებლობაში გადაცემულ ფართში, №3 და №2 კოტეჯების დამაკავშირებელ აღმავალ ბილიკზე 12 მ-ის სიგრძის კაპიტალური, ქვით მოპირკეთებული რკინა-ბეტონის საფეხურების მოწყობა.

აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

განცხადებების მიღება დაიწყება ვებგვერდზე www.eauqcion.ge. აუქციონის გამოცხადების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებისთანავე და შეწყდება გამოქვეყნებიდან ოცდამეათე კალენდარულ დღეს, 13 საათზე, თუ ოცდამეათე კალენდარული დღე დაემთხვა არასამუშაო დღეს განცხადებების მიღება შეწყდება მომდევნო პირველსავე სამუშაო დღეს (ამ შემთხვევაში 30 სექტემბერს)  13 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 14 საათზე.        

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება სარგებლობაში გადაცემულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალ ფასს შესთავაზებს და აიღებს ვალდებულებას შეასრულოს აუქციონის პირობა.

      აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.  აუქციონში გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლო წლის გადასახდელი ქირის ოდენობაში.

         ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 599 855 613.

      სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია

;