ამობეჭდვის თარიღი: 26.05.2020 6:08:52
კატეგორია: შავი მეტალი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:შავი ლითონი (ჯართი)
განაცხადის #:31594CFP62115819
აუქციონის #: 31594
ლოტის #: 621158
დაწყება/დასრულება: 22/08/2019 17:30 - 13/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4400GEL
დასრულების დრო: 13.09.2019 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 15250.0000 GEL
საწყისი ფასი: 14500 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 750 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ბოლნისის რაიონში / სულხან-საბას 106
ტელეფონი: 995-0358222500
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)სულხან-საბა ორბელიანის ქ. 106
გადახდის პერიოდი30ტელეფონის ნომერი599859764
წონა(ტონა)29საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა30
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

საპრივატიზაციო ობიექტია ქ. ბოლნისის თამაზ სტეფანიას სახელობის ბოლნისის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის შედეგად მიღებული შავი ლითონი. სსიპ ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს'' დასკვნის შესაბამისად 1 ტონა შავი ლითონის ფასი განისაზღვრა 500 ლარით.

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით სამუშაო საათებში
599859764

პირობა

საპრივატიზაციო ქონების სავარაუდო წონა შედგენს 29 ტონას. აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია მერის უფლებმოსილ პირის (პირების) თანდასწრებით მოახდინოს შავი ლითონის აწონვა, აწონვის ხარჯები ეკისრება ქონების შემძენს. ანგარიშწორება მოხდება რეალური წონის შესაბამისად.

უქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას''

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, იხდის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრულ ღირებულებას. მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენმა ოქმსა და ხელშეკრულებაში მითითებულ ანგარიშზე უნდა შეიტანოს თანხა, რომელიც შეესატყვისება მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს ან/და საგარანტიო თანხას/ბეს და სრული ღირებულების ოდენობას შორის არსებულ სხვაობას.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;