ამობეჭდვის თარიღი: 18.02.2020 22:49:38
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩითახევში არსებული 691.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:833BV119
აუქციონის #: 833
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2019081268253
დაწყება/დასრულება: 14/08/2019 12:30 - 12/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 24 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4200GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 17:04:00
გაყიდვის ფასი : 26000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 14000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიბორჯომი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჩითახევიგადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი2019081268253ბრძანების ნომერი1/1-3457
ტელეფონის ნომერი2981111წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMeyYQ7LZmUDVaJE1iJ3]RvpSxzMrfaIjotSMjFAdr]a
საკადასტრო კოდი64.24.01.646Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 691.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
პირობა 
აღწერილობა

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

შენიშვნა: ა) საპრივატიზებო   ობიექტს  იყენებს  პირი მართლზომიერი ფლობის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  გარეშე;ბ) საპრივატიზებო ობიექტზე განთავსებული მოძრავი ქონება (მათ შორის ღობე) არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს;გ) საპრივატიზებოს  ობიექტზე  ხაზოვანი ობიექტი (ელექტროგადამცემი ხაზი) ,  მყიდველმა   შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს  ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილების სრული დაცვით;დ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური - ახალციხე - ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 40-ე კმ-ის მიმდებარედ, შესაბამისად საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“ 22-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საავტომობილო გზებზე, გზისპირა ზონაში (გზის ღერძიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან (მოცემულ შემთხვევაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი) შეუთანხმებლად აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სახის სამუშაოთა წარმოება;ე) მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია მრავალწლიანი ნარგავები

;