ამობეჭდვის თარიღი: 10.07.2020 3:10:44
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. ბოლნისი 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:31594CFP61335119
აუქციონის #: 31594
ლოტის #: 613351
დაწყება/დასრულება: 23/08/2019 11:00 - 13/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 6000GEL
მიმდინარე ფასი : 20000 GEL
საწყისი ფასი: 20000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ბოლნისის რაიონში / სულხან-საბას 106
ტელეფონი: 995-0358222500
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. ბოლნისის შემოსასვლელი, ბენზინგასამართ სოკარის მიმდებარე ტერიტორია
შეფასების თანხა20000გადახდის პერიოდი30
ტელეფონის ნომერი599859764წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)1000საკადასტრო კოდი80.06.62.248
Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასაკონტაქტო პირის ტელეფონი 599859764
პირობა
ქონების შემძენი ელექტრონული აუქციონის დამთავრებიდან 15 კალენდარულ დღეში აფორმებს აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელ ოქმს. 

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი (შემდგომში  ოქმი) არის ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება, რომელიც შეიცავს მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების ძირითად პირობებს და მხარეთა უფლება-მოვალეობებს. ოქმის საფუძველზე, 15 კალენდარული დღის ვადაში, მუნიციპალიტეტის ქონების მმართველსა და მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს შორის ფორმდება წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში –ხელშეკრულება).

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15  კალენდარული დღის ვადაში,იხდის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრულ ღირებულებას. მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენმა ოქმსა და ხელშეკრულებაში მითითებულ ანგარიშზე უნდა შეიტანოს თანხა, რომელიც შეესატყვისება მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს ან/და საგარანტიო თანხას/ბეს და სრული ღირებულების ოდენობას შორის არსებულ სხვაობას. 

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას, მუნიციპალი­ტეტის ქონების შემძენზე საკუთრების უფლება გადადის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების სრულად გადახ­დის, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის და მუნიციპა­ლიტეტის შეძენილი ქონების შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგის­ტრაციის შემდეგ.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას''

საპრივატიზაციო მიწაზე განთავსებულია სს ,,სილქნეტის'' ხაზოვანი ნაგებობა. ქონების შემძენი ვალდებულია მიწაზე გათხრითი სამუშაოების შემთხვევაში პროექტი შეათანხმოს სს ,,სილქნეტთან'', ასევე აუცილებლობის შემთხვევაში ხაზოვანი გადატანილ იქნას ნაკვეთის საზღვრებს გარეთ. ასევე მყიდველი ვალდებულია ხელი არ შეუშალოს ხაზოვან ობიექტზე სს ,,სილქნეტის'' წარმომადგებლების 24 საათიანი დაშვება.

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 

აღწერილობამიწის ნაკვეთი წარმოადგენს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას რომელიც მდებარეობს ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის გზაზე ქ. ბოლნისის შესასვლელში
;