ამობეჭდვის თარიღი: 25.05.2020 15:23:50
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სოფელ ფოლადაურში მდებარე 1393,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:31594CFP61334819
აუქციონის #: 31594
ლოტის #: 613348
დაწყება/დასრულება: 16/08/2019 17:00 - 13/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 50GEL
მიმდინარე ფასი : 150 GEL
საწყისი ფასი: 150 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 10 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ბოლნისის რაიონში / სულხან-საბას 106
ტელეფონი: 995-0358222500
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი ფოლადაური
ტელეფონის ნომერი599859764საკადასტრო კოდი80.07.68.775
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ბუნებრივი გაზი-ელექტრო მომარაგება-
მიწის ფართობი(მ²)1393საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა30
სარგებლობაში გადაცემის ვადა15 წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

საკონტაქტო ნომერი 599859764(დაკავშირება სამუშაო  საათებში)

უძრავი ქონება მდებარეობს სოფელ ფოლადაურში  წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, იჯარის ვადა განისაზღვრება 15 წლით.

მითითებულია საწყისი წლიური საიჯარო გადასახადი, რომელსაც გამარჯვებული იხდის ყოველკვარტალურად.

პირობა

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას''

აღწერილობა
ქონების მიმღები ელექტრონული აუქციონის დამთავრების დღესვე აფორმებს აუქციონში გამარჯვების დამადასტყურებელ ოქმს. 

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი (შემდგომში  ოქმი) არის ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება, რომელიც შეიცავს მუნიციპალიტეტის ქონების  ძირითად პირობებს და მხარეთა უფლება-მოვალეობებს. ოქმის საფუძველზე, 15 კალენდარული დღის ვადაში, მუნიციპალიტეტის ქონების მმართველსა და მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს შორის ფორმდება წერილობითი იჯარის  ხელშეკრულება (შემდგომში –ხელშეკრულება).

;