ამობეჭდვის თარიღი: 22.10.2020 00:48:41
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქი ზუგდიდი, მარჯვენა სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 327 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
განაცხადის #:102694OQL60701319
აუქციონის #: 102694
ლოტის #: 607013
დაწყება/დასრულება: 13/06/2019 17:10 - 23/06/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 20000GEL
დასრულების დრო: 23.06.2019 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 100500.0000 GEL
საწყისი ფასი: 100000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: ქ.ზუგდიდი / რუსთაველის 90
ტელეფონი: 995-595000720
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიზუგდიდი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მარჯვენა სანაპიროს ქუჩაშეფასების თანხა100000
გადახდის პერიოდი15ბრძანების ნომერიზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 ივნისის N2641 ბრძანება
ზომის ერთეულიერთეულიტელეფონის ნომერი595000720
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)327
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო კოდი43.31.57.029
Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობაიყიდება ქ. ზუგდიდი მარჯვენა სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (პირობებით)
პირობაელექტრონული აუქციონის პირობად განისაზღვროს ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე 2(ორი) ხელოვნურსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობა ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 (ექვსი) თვის ვადაში.
აღწერილობათანხა ელექტრონული აუქციონში მონაწილე პირებმა უნდა გადიხადონ შემდეგ რეკვიზიტებზე : სახელმწიფო ბიუჯეტის  ცენტრალიზებული შემოსულობები, ხაზინის ერთიანი ანგარიში N GE24NB0330100200165022. ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი N TRESGE22 უძრავი ქონების პრივატიზება - N 300823390 (შემოსულობა ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვებიდან).  

შენიშვნა :

 1. საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  ზუგდიდი-ანაკლიის   საავტომობილო გზის მიმდებარედ. შესაბამისად საქართველოს კანონის "საავტომობილო გზების შესახებ" 22-ე მუხლისა და საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების "ვ" ქვეპუნქტის შესაბამისად ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სახის სამუშაოთა წარმოება უნდა განხორციელდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენთან შეთანხმებით.

 2.გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას

 3. ელექტრონულ აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზებისას ელექტრონული აუქციონში გამარჯვების დამდასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულ შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება გაამრჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში იხდის შეძენილი ქონების სრულ საპრივატიზებო საფასურს.

  4. მ
უნიციპალიტეტის შეძენილი ქონებაზე საკუთრების უფლება მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს გადაეცემა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების ანაზღაურების შემდეგ, ხოლო საკუთრების დამადასურებელი მოწმობა გაიცემა ელექტრონული აუქციონის პირობების შესრულების შემდეგ  

  5. თუ მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებისას დადგენილ ვადებში არ გადაიხდის მუნიციპალიტეტის სრულ ღირებულებას მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება მუნიციპალიტეტის ქონებაზე, ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ დაუბრუნდება და გაწეული ხარჯები არ აუნაზღაურდება.

  6. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მისაღებად დადგენილი წესით გადაიხადეს "ბე" ან წარადგინეს/ გააქტიურეს (ელექრონულად) უპირობი და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის, გადახდილი ბე ან წარდგენილი/ გააქტიურებული (ელქტრონულად)  უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

  7. ქონების პრივატიზება ხორციელდება "მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის , საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების საფუძველზე.
;