ამობეჭდვის თარიღი: 24.10.2020 13:05:07
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
დასახელება:მუხადგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ
განაცხადის #:458BG219
აუქციონის #: 458
ლოტის #: 2
რაოდენობა: 1
დაწყება/დასრულება: 8/4/2019 17:0 - 19/4/2019 17:0
საგარანტიო თანხა: 360.0000GEL
მიმდინარე ფასი : 1800.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1800.0000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 54.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
მისამართი: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას #7
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაცია-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)50საკადასტრო კოდი01.10.07.001.979
Rs რუკის მხარდაჭერა-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასაბუთების მიღების ბოლო ვადა: 19.04.2019 16:58:00
საწყისი ყოველწლიური საიჯარო ქირა(ლარი)-1800
სარგებლობის უფლების ვადა - 10 (ათი) წელი
ზოგადი საიჯარო პირობები იხილეთ აქ
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე;
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის ხელშეკრულება.
აღწერილობადეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს
;