ამობეჭდვის თარიღი: 28.11.2020 15:21:49
კატეგორია: არასაცხოვრებელი ფართი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:უძრავი ქონება მდებ. დმანისის რაიონი, სოფ. საკირე
განაცხადის #:12345BU104519
აუქციონის #: 12345
ლოტის #: 1045
დაწყება/დასრულება: 03/04/2019 16:00 - 17/04/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 800GEL
მიმდინარე ფასი : 2798 GEL
საწყისი ფასი: 2798 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 100 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ,,საქართველოს ფოსტა”
მისამართი: ვაგზლის მოედანი 2
ტელეფონი: 971-32340735
თვისებები
კვადრატულობა(მ²)79.75ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფ. საკირე
კონდიციონერი-საკადასტრო კოდი82.16.41.056
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ტელეფონი-ინტერნეტი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-ავეჯი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ცხელი წყალი-
ქვეყანასაქართველოქალაქიდმანისი
გათბობა-სათავსო-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ტელეფონის ნომერი2 649 649 (156)
;
აღწერილობა
აღწერილობა

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილზე

მოკლე აღწერილობა

მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობა სადაც განთავსებულია გასაყიდი შენობა ნაგებობის ფართი 79.65 კვმ თანასაკუთრებაშია. შენობა-ნაგებობის სახურავი ახდილია, დარჩენილია შენობის კედლები.

პირობა

ელექტრონული აუქციონში (www.eauction.ge) გამარჯვებული  საიჯარო ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდეს  შპს,,საქართველოს ფოსტისქონების მართვისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტში (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N7, ოთახი ც202)  და  წარმოადგინოს:

• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაინდმეწარმე დამატებით წარმოადგენს ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

• საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი წარმოადგენსამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდანან შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო რეესტრიდანწარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლს.

• ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა თუ პირი წარმოდგენილია სხვა პირის მიერ

დამატებითი პირობები:

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ონლაინ რეჟიმში ვაჭრობის დასრულების მომენტისათვის აუქციონის მონაწილის მიერ შემოთავაზებული ყველაზე მაღალი ფასი.

• ელექტრონულ  აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირს ან პირთა გაერთიანებასრომლის ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმართველობის  ორგანოს  მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.   საწარმოოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაყიდვისას  გამყიდველსა  და მყიდველს შორის იდება ნასყიდობის ხელშეკრულებარომელიც საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ვალდებულების (მათ შორისგასაყიდი საფასურის გადახდისწარმოშობის საფუძველია

აუქციონში გამარჯვებული  ვალდებულია  უზრუნველყოს გასაყიდი  ქონების  საფასურის სრული ოდენობით   გადახდა  ელექტრონული  აუქციონის დასრულებიდან    30  კალენდარული  დღის  ვადაშივებ-გვერდზე მითითებულ შესაბამის ანგარიშზეწინააღმდეგ შემთხვევაში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად მიეკუთვნება შპს "საქართველოს ფოსტა"-

 •აუქციონში გამარჯვებულმა საწარმოოს არსებული უძრავი ქონების ყიდვისას საფასური უნდა გადაიხადოს გაყიდვის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში,  ამავე ვადაში წარუდგინოს გაყიდვის განმახორციელებელ ორგანოს გასაყიდი  ქონების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტითავისი ხარჯებით მოახდინოს აუქციონში შეძენილი ქონების საკუთრებაში დარეგისტრირება.

აუქციონის შედეგები უქმდებათუ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე  ხელის  მოწერაზე  უარი  განაცხადააღნიშნულ შემთხვევებში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად მიეკუთვნება შპს "საქართველოს ფოსტა"-რომელიც აუქციონში გამარჯვებულს არ დაუბრუნდება.

 •ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეთა პასუხისმგებლობის საკითხი განისაზღვრება ხელშერკრულებით.


;