ამობეჭდვის თარიღი: 20.11.2019 23:18:32
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიანეთში მდებარე 44083 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:00359BV118
აუქციონის #: 00359
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018122066658
დაწყება/დასრულება: 24/12/2018 13:00 - 22/01/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საწყისი ფასი: 2204 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 150 GEL
საგარანტიო თანხა: 662GEL
დასრულების დრო: 22.01.2019 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 2354.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიბოლნისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, სოფელი კიანეთისაქმის ნომერი2018122066658
ბრძანების ნომერი1/1-2756ტელეფონის ნომერი2981111
საკადასტრო კოდი80.13.62.312Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ბუნებრივი გაზი-
ელექტრო მომარაგება-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა5557
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHE75eQ0]F7]ZQeirZCFLUYaKiJx8gmK1tIe1lMftg2l
სარგებლობაში გადაცემის ვადა15
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 

 44083 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

შენიშვნა:1.მეიჯარე უფლებამოსილია, შეწყვიტოს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება ვადაზე ადრე, რაზეც 1 (ერთი) თვით ადრე მოიჯარეს უნდა გაეგზავნოს წერილობითი შეტყობინება. ამ შემთხვევაში, მოიჯარის მიერ ქონებაზე გაწეული ხარჯები არ ანაზღაურდება.

2.მიწის ნაკვეთი დაკავებულია თვითნებურად

პირობა 

ა) წლიური საიჯარო ქირის გადახდა ყოველწლიურად, ყოველი წლის 31 დეკემბრამდე.

ბ) დანართი N1-ის შესაბამისად, ყოველი წლის დეკემბრის თვეში საიჯარო უძრავი ნივთის თაობაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის ინფორმაციის წარდგენა.

გ) საიჯარო უძრავ ნივთზე შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში და შემდგომ ყოველ 5 (ხუთი)  წელიწადში ერთხელ, ხოლო თუ იჯარის ვადის გასვლამდე დარჩენილია 5 (ხუთი) წელიწადი ან ნაკლები - იჯარის ვადის ამოწურვამდე ერთი თვით ადრე,  ნიადაგის ნაყოფიერების და ხარისხის შენარჩუნება-გაუმჯობესების გამოკვლევის მიზნით, ნიადაგის ანალიზის დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის წარდგენა დანართი N2-ის შესაბამისად.

აღწერილობა
  • იჯარის ვადა - 15 წელი;
  • მითითებულია საწყისი წლიური საიჯარო ქირა.
  • საიჯარო მიწის ნაკვეთის ნაყოფიერებისა და ხარისხის გაუარესების შემთხვევაში ქონების მმართველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე შეწყვიტოს საიჯარო ხელშეკრულება, შეტყობინების მიღების დღიდან ერთ თვეში. ქონებაზე გაწეული ხარჯები  არ ანაზღაურდება.
  • საიჯარო ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის  შემთხვევაში სარგებლობის  უფლების  მიმღების  მიერ  გადახდილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში
  • აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”; ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით (იხ. წესების და პირობების მე-7 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტი);
  • უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, მისი მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს იჯარის ვადას არანაკლებ 7 კალენდარული დღით.
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით (იხ. წესების და პირობების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტი).
  • წლიური საიჯარო ქირის გადახდა ყოველწლიურად, ყოველი წლის 31 დეკემბრამდე.
  • მოიჯარე ვალდებულია იჯარის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს  სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს” შესაბამის რეგიონალურ მომსახურების ცენტრებს,  აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში.
  • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111, (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge)
;