ამობეჭდვის თარიღი: 25.09.2020 11:56:39
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა N1
განაცხადის #:106988PKV56533918
აუქციონის #: 106988
ლოტის #: 565339
დაწყება/დასრულება: 09/11/2018 12:00 - 02/12/2018 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2916GEL
მიმდინარე ფასი : 5832 GEL
საწყისი ფასი: 5832 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 291.6 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ამბროლაურის რაიონი / ბრატისლავა-რაჭის N11
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიამბროლაური
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფ.ხონჭიორშიგადახდის პერიოდი15
ბრძანების ნომერი1978ტელეფონის ნომერი0439221937
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი  86. 10. 21. 031.

საპრივატიზებო უძრავი ქონების შემძენი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

 

პირობა
1) აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია  აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის განმავლობაში გადაიხადოს  ქონების სრული ღირებულება.
2)აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 წლი ვადაში უნდა უზრუნველყოს შენობის რეაბილიტაცი.
საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გაიცემა ელექტრონული აუქციონის პირობების შესრულების შემდეგ.

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობა

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-8 მუხლის მე-10 ქვეპუნქტის შესაბამისად:  თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც გადაიხადეს ბე ან წარადგინეს საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, გადახდილი ბე ან წარდგენილი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

;