ამობეჭდვის თარიღი: 22.10.2020 16:20:41
კატეგორია: სხვა ტიპის იჯარა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაცია, ერგეს სატყეოს კვარტალი N23, 100 კვ.მ ფართობი, ს/კ № 22.31.01.871. ) სასოფლო -სამეურნეო მიზნით სარგებლობაში გაცემა
განაცხადის #:40733DJU55710118
აუქციონის #: 40733
ლოტის #: 557101
საქმის ნომერი: 01-43/15
რაოდენობა: 100
დაწყება/დასრულება: 08/10/2018 17:00 - 29/10/2018 14:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 28GEL
დასრულების დრო: 29.10.2018 14:00:00
გაყიდვის ფასი : 190.0000 GEL
საწყისი ფასი: 140 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 50 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო
მისამართი: ბათუმი / ფრ.ხალვაშის გამზირი N51 6000
ტელეფონი: 995-0422272893
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიხელვაჩაური
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ერგეს სატყეოს კვარტალი N23გადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი01-43/15ბრძანების ნომერი46
რაოდენობა100ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი571 101836სარგებლობაში გადაცემის ვადა10 (ათი) წლის ვადით
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა40
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის (ხელვაჩაურის
სატყეო ადმინისტრაცია, ერგეს სატყეოს კვარტალი N23, 100 კვ.მ ფართობი, ს/კ №
22.31.01.871. ) სასოფლო -სამეურნეო მიზნით სარგებლობისათვის ელექტრონული
აუქციონის ფორმით ტყითსარგებლობაში 10 (ათი) წლის ვადით გაცემა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ მისამართზე:  ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშისგამზირი N 51 სსიპ "აჭარის სატყეო სააგენტო"

საკონტაქტო ტელეფონი

თემურ ბოლქვაძე 571 101836

პირობა

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ელექტრონული აუქციონის
დასრულებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს წლიური თანხის  (ბეს გამოკლებით) სრულად გადახდა, რის შემდეგაც მასთან გაფორმდება კომპლექსური მიზნით ტყითსარგებლობის ხელშეკრულება;

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ელექტრონული ვაჭრობის
შედეგად მის მიერ საბოლოო დაფიქსირებული თანხის (ბეს გამოკლებით) სრულად გადახდა უნდა
უზრუნველყოს აჭარის სატყეო სააგენტოს ანგარიშზე მიმღები: ხაზინის ერთიანი
ანგარიშის N740397019 მ/ბ სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდიTRESGE22.

წანააღმდეგ შემთხვევაში აუქციონში გამარჯვებულს გადახდილი საგარანტიო თანხა უკან აღარ დაუბრუნდება.

კომპლექსური სარგებლობის უფლების მქონე ვალდებულია სახელშეკრულებო ვადის განმავლობაში:

სარგებლობის უფლებით გადაცემული ადგილი გამოიყენოს მხოლოდ დანიშნულებისამებრ და მკაცრად განსაზღვრულ სახელშეკრულებო პირობებით;

განახორციელოს მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა-დასუფთავება 

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.
აღწერილობა

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ტყის ფონდში შემავალი ტერიტორია
გაიცეს სასოფლო - სამეურნეო ტყითსარგებლობით მიზნით, ელექტრონული
აუქციონის ფორმით, 10 (ათი) წლის ვადით, მდებარე: ხელვაჩაური სატყეო
ადმინისტრაცია, ერგეს სატყეოს N23 კვარტალი 100 კვ.მ. ფართობი (საკადასტო
კოდი: №22.31.01.871).

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის 28 მაისის №230060 კორესპონდენციით, აღნიშნული მიწის ნაკვეთი მოქცეულიასახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრების დადგენის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №299 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებში.

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო 2018 წლის 18 ივლისის №5/40540 კორესპონდენციის შესაბამისად, არ არის წინააღმდეგი ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის, ერგეს სატყეოს კვარტალი №23-ის ლიტერი №28-ში მდებარე 100 კვ.. მიწის ნაკვეთზე (/ №22.31.01.871) სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე წერილში დასმული საკითხი განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ N242 დადგენილების 48-ე მუხლის 5-ე პუნქტის შესაბამისად, ტყის ფონდის სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით გამართული აუქციონის წლიური საწყისი ფასი (ყოველწლიური) დგინდება ტყითსარგებლობის ობიექტის აუდიტორის (ექსპერტის) დასკვნის საფუძველზე. სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო       ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2018 წლის 10 სექტემბრის N006266918 დასკვნის საფუძველზე დადგინდა აუქციონის წლიური საწყისი ფასი (ყოველწლიური)

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

;