ამობეჭდვის თარიღი: 28.05.2020 22:34:12
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, დაბა ზაჰესში მდებარე 810.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა
განაცხადის #:749BV118
აუქციონის #: 749
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018082165711
დაწყება/დასრულება: 17/09/2018 12:00 - 16/10/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 5900GEL
დასრულების დრო: 16.10.2018 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 60000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 59000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, დაბა ზაჰესიგადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი2018082165711ბრძანების ნომერი1/1-2101
ტელეფონის ნომერი2981111წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო კოდი72.12.01.824
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPImFFPoGasY]srXEIZhclnLKE3Af9PUwCY6qB7PXAnj
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 

810.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობა.

პირობა 
აღწერილობა

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).

შენიშვნა:

ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან 214.00 კვ.მ-ზე ვრცელდება სერვიტუტის უფლება;

ბ) საპრივატიზებო   ობიექტს  იყენებს  პირი მართლზომიერი ფლობის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  გარეშე;

გ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სარეკრეაციო ზონა N3-ში. ახალი გენ. გეგმის პროექტით ფუნქციური ზონირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ www.tas.ge;

დ) საპრივატიზებო ობიექტზე განთავსებული მოძრავი ქონება არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს;

ე) საპრივატიზებოს  ობიექტზე  გადის  შპს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ საკუთრებაში არსებული N72.00.042 საკადასტრო კოდზე რეგისტრირებული ხაზოვანი ობიექტი (ელექტროგადამცემი ხაზი), მყიდველმა  შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილების სრული დაცვით (იხილეთ დანართი);

ვ) საპრივატიზებოს  ობიექტზე  გადის  N01.01.834 და N72.00.103 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ხაზოვანი ობიექტები (წყალსადენი). N72.00.103 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობის (ე.წ „ნატახტარის“ წყალმომარაგების გვირაბი) მიმართებაში დადგენილი შეზღუდვების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართი;

;