ამობეჭდვის თარიღი: 08.12.2019 2:25:16
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ყურადღება! აუქციონი შეწყვეტილია განმკარგავი ორგანიზაციის ოფიციალური მომართვის საფუძველზე. ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შილდაში მდებარე 15010 და 13792 კვ.მ. (სულ 28802 კვ.მ.) სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
განაცხადის #:00247BV118
აუქციონის #: 00247
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018082165713
დაწყება/დასრულება: 21/08/2018 17:00 - 19/09/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: შეწყვეტილი
ფასის ისტორია: 2 ბიჯი
საწყისი ფასი: 1095 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 100 GEL
საგარანტიო თანხა: 330GEL
მიმდინარე ფასი : 1295.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიყვარელი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შილდასაქმის ნომერი2018082165713
ბრძანების ნომერი1/1-1917ტელეფონის ნომერი2981111
საკადასტრო კოდი57.07.62.129; 57.07.62.842Rs რუკის მხარდაჭერა-
ბუნებრივი გაზი-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა11032
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEQMPE0[gUGkHWzoB0oEXQxUiPhDuNwK3fCC96nJ5WsY;
სარგებლობაში გადაცემის ვადა30
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობაყურადღება! აუქციონი შეწყვეტილია განმკარგავი ორგანიზაციის ოფიციალური მომართვის საფუძველზე.  

15010 და 13792 კვ.მ. (სულ 28802 კვ.მ.) სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

57.07.62.842 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან:  https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFInjk2y1cOa6LtSI7[R8Y9YfvCp[Tf[Xjx7Dbxb96oXe;

საკადასტრო რუკა : https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKvdqt53J1SLDriCihQEVxqpw5S8X7x45FCspKyIuVsA.

პირობა 

ა) წლიური საიჯარო ქირის გადახდა ყოველწლიურად, ყოველი წლის 31 დეკემბრამდე.

ბ) დანართი N1-ის შესაბამისად, ყოველი წლის დეკემბრის თვეში საიჯარო უძრავი ნივთის თაობაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის ინფორმაციის წარდგენა.

გ) საიჯარო უძრავ ნივთზე შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში და შემდგომ ყოველ 5 (ხუთი)  წელიწადში ერთხელ, ხოლო თუ იჯარის ვადის გასვლამდე დარჩენილია 5 (ხუთი) წელიწადი ან ნაკლები - იჯარის ვადის ამოწურვამდე ერთი თვით ადრე,  ნიადაგის ნაყოფიერების და ხარისხის შენარჩუნება-გაუმჯობესების გამოკვლევის მიზნით, ნიადაგის ანალიზის დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის წარდგენა დანართი N2-ის შესაბამისად.

აღწერილობა
  • იჯარის ვადა - 30 წელი;
  • მითითებულია საწყისი წლიური საიჯარო ქირა.
  • საიჯარო მიწის ნაკვეთის ნაყოფიერებისა და ხარისხის გაუარესების შემთხვევაში ქონების მმართველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე შეწყვიტოს საიჯარო ხელშეკრულება, შეტყობინების მიღების დღიდან ერთ თვეში. ქონებაზე გაწეული ხარჯები  არ ანაზღაურდება.
  • საიჯარო ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის  შემთხვევაში სარგებლობის  უფლების  მიმღების  მიერ  გადახდილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში
  • აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”; ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით (იხ. წესების და პირობების მე-7 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტი);
  • უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, მისი მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს იჯარის ვადას არანაკლებ 7 კალენდარული დღით.
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით (იხ. წესების და პირობების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტი).
  • წლიური საიჯარო ქირის გადახდა ყოველწლიურად, ყოველი წლის 31 დეკემბრამდე.

  • მოიჯარე ვალდებულია იჯარის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს  სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს” შესაბამის რეგიონალურ მომსახურების ცენტრებს,  აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში.
  • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111, (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge)
;