ამობეჭდვის თარიღი: 07.03.2021 15:21:35
კატეგორია: არასაცხოვრებელი ფართი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:შპს ,,საქართველოს ფოსტა"-ს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება (ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N51 (ყოფ. ავჭალის გზატკეცილი N121)) შენობა-ნაგებობა ფართით 285.70 კვმ
განაცხადის #:12345BU54916
აუქციონის #: 12345
ლოტის #: 549
დაწყება/დასრულება: 07/09/2016 16:00 - 22/09/2016 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 9500GEL
მიმდინარე ფასი : 95000 GEL
საწყისი ფასი: 95000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ,,საქართველოს ფოსტა”
მისამართი: ვაგზლის მოედანი 2
ტელეფონი: 971-32340735
თვისებები
კვადრატულობა(მ²)285.7ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სარაჯიშვილის გამზირი N51 (ყოფ. ავჭალის გზატკეცილი N121)
კონდიციონერი-საკადასტრო კოდი01.11.03.009.013.01.501
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ტელეფონი-ინტერნეტი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-ავეჯი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ცხელი წყალი-
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
გათბობა-სათავსო-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
აღწერილობაფართი კომერციული დანიშნულებისაა, განთავსებულია საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე. 
მოკლე აღწერილობაფართში განთავსებულნი არიან უკანონო მოსარგებლეები.  შენობის შიდა ინტერიერი და ფასადი გადაკეთებულია თვითნებურად.
პირობა

ელექტრონული აუქციონში (www.eauction.ge) გამარჯვებული  ნასყიდობის  ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდეს  შპს ,,საქართველოს ფოსტისადმინისტრაციაში (ვაგზლის მოედანი  №2, მე-4 სართ. ქონების მართვის სამსახურიდა  წარმოადგინოს:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ინდ. მეწარმე დამატებით წარმოადგენს ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი წარმოადგენს: ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან, ან შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო რეესტრიდან, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლს.

ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა თუ პირი წარმოდგენილია სხვა პირის მიერ.

დამატებითი პირობები:

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ონლაინ რეჟიმში ვაჭრობის დასრულების მომენტისათვის აუქციონის მონაწილის მიერ შემოთავაზებული ყველაზე მაღალი ფასი.

ელექტრონულ  აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირს ან პირთა გაერთიანებას, რომლის ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმართველობის  ორგანოს  მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.   საწარმოოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაყიდვისას  გამყიდველსა  და მყიდველს შორის იდება ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ვალდებულების (მათ შორის, გასაყიდი საფასურის გადახდის) წარმოშობის საფუძველია.

აუქციონში გამარჯვებული  ვალდებულია  უზრუნველყოს გასაყიდი  ქონების  საფასურის სრული ოდენობით   გადახდა  ელექტრონული  აუქციონის დასრულებიდან    30  კალენდარული  დღის  ვადაში, ვებ-გვერდზე მითითებულ შესაბამის ანგარიშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად მიეკუთვნება შპს "საქართველოს ფოსტა"-,

 •აუქციონში გამარჯვებულმა საწარმოოს არსებული უძრავი ქონების ყიდვისას საფასური უნდა გადაიხადოს გაყიდვის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაშიამავე ვადაში წარუდგინოს გაყიდვის განმახორციელებელ ორგანოს გასაყიდი  ქონების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თავისი ხარჯებით მოახდინოს აუქციონში შეძენილი ქონების საკუთრებაში დარეგისტრირება.

აუქციონის შედეგები უქმდება, თუ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე  ხელის  მოწერაზე  უარი  განაცხადა. აღნიშნულ შემთხვევებში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად მიეკუთვნება შპს "საქართველოს ფოსტა"-, რომელიც აუქციონში გამარჯვებულს არ დაუბრუნდება.

 •ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეთა პასუხისმგებლობის საკითხი განისაზღვრება ხელშერკრულებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 2 34 07 35


;