>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი:
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალო-თუშეთში, თუშეთის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ არსებული შენობა ნაგებობა N2-ის (314 კვ.მ ფართი) (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 50.26.31.002) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით ელექტრონული აუქციონი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 29230BVL75845921   
აუქციონის #: 29230
ლოტის #: 758459
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
17/12/2021 12:00 - 27/12/2021 16:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
332 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 %
თქვენი ფასი: %
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 10.00 %
ვაჭრობის ბიჯი: 1 %
საგარანტიო თანხა: 2000 e
ტელეფონი: 5772223364
თვისებები
განმკარგავი: სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
გათბობააივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიკვადრატულობა(მ²)314
წყალი და კანალიზაციატელეფონი
ინტერნეტიპარკირება
ლიფტიბუხარი
ქალაქიახმეტაRs რუკის მხარდაჭერა
ელექტრო მომარაგებაბუნებრივი გაზი
შენობის პროექტიარასტანდარტულიშენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებული
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ომალო-თუშეთი
სათავსოსარგებლობაში გადაცემის ვადა30
ტელეფონის ნომერი5772223364
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალო-თუშეთში, თუშეთის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ არსებული შენობა ნაგებობა N2-ის (314 კვ.მ ფართი) (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 50.26.31.002) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით ელექტრონული აუქციონი 
პირობა

1. აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია:

ა) შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადაში უზრუნველყოს ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალო-თუშეთში, თუშეთის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობა N2-ის (314 კვ.მ ფართი) (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 50.26.31.002) აღდგენა/რეკონსტრუქცია, სასტუმროს მოწყობა და აღჭურვა საჭირო ავეჯითა და ინვენტარით ვიზიტორთათვის ღამისთევის სერვისის შეთავაზების მიზნით;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში განახორციელოს არანაკლებ 60 000 (სამოცი ათასი) ლარის ინვესტიცია;

გ) ამ პუნქტის „ა“ და “ბ“ ქვეპუნქტებით ნაკისრი საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში წარმოადგინოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, მთლიანი საინვესტიციო თანხის 10%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 4 (ოთხი) თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ვადას; 

2. პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დადასტურებულ უნდა იქნეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად იმ აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ, რომელიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო რეესტრში და უფლებამოსილია განახორციელოს აუდიტორული საქმიანობა (მომსახურება), მათ შორის, ინდივიდუალურად; 

3. საწყისი სააუქციონო ფასი განისაზღვრა ყოველწლიური ბრუნვის 10%-ის ოდენობით (ბრუნვა - სარგებლობაში გადაცემული ქონებიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი, ხარჯების გამოკლების გარეშე). ამასთან, ქონების სარგებლობაში მიმღები ვალდებულია, ყოველწლიური ბრუნვის გადასახადთან ერთად ყოველწლიურად, გადაცემული ქონების სარგებლობისათვის დამატებით გადაიხადოს 6 000 (ექვსი ათასი) ლარი;

4. უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა განისაზღვრა 2000 (ორიათასი) ლარის ოდენობით (ქონების საბალანსო ღირებულების 0,5%) („ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება თუ მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში); 

5. აუქციონის ბიჯის სიდიდე განისაზღვრა ბრუნვის 1%-ის ოდენობით; 

6. სარგებლობის ვადა განისაზღვრა 30 (ოცდაათი) წლით.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.