>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი:
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (კოტეჯი) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 29230BVL71704921   
აუქციონის #: 29230
ლოტის #: 717049
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
26/06/2021 16:00 - 06/07/2021 16:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
445 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 %
თქვენი ფასი: %
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 10 %
ვაჭრობის ბიჯი: 1.00 %
საგარანტიო თანხა: 80 e
ტელეფონი: 577222364
თვისებები
განმკარგავი: სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სართული2გათბობა
ლიფტიბუხარი
აივანილოჯი
TVცხელი წყალი
კვადრატულობა(მ²)150წყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებატელეფონი
ინტერნეტიპარკირება
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილი
Rs რუკის მხარდაჭერაბუნებრივი გაზი
შენობის პროექტიარასტანდარტულიშენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
სათავსოსარგებლობაში გადაცემის ვადა20
ტელეფონის ნომერი577222364
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (კოტეჯი) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა 
პირობა

1. აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია:

ა) შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 1 (ერთი) წლის ვადაში უზრუნველყოს ქციატაბაწყურის აღკვეთილში (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 63.07.51.028) მდებარე შენობანაგებობის (კოტეჯი) რეაბილიტაცია და რემონტი ვიზიტორთათვის ღამისთევის სერვისის შეთავაზების მიზნით;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიზნით განახორციელოს არანაკლებ 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარის ინვესტიცია;

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების მიზნით შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში წარმოადგინოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, მთლიანი საინვესტიციო თანხის 10%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 4 (ოთხი) თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ვადას.

2. პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დადასტურებულ უნდა იქნეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული აუდიტორული ფირმის მიერ გაცემული აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე. 

3. ხელშეკრულების ვადის დასრულების და/ან აუქციონში გამარჯვებულის ბრალეული ქმედების გამო ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ობიექტზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა ყოველგვარი ანაზღაურებისა და კომპენსაციის გადახდის გარეშე რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში; 

4. საწყისი სააუქციონო ფასი განისაზღვრა ყოველწლიური ბრუნვის 10%-ის ოდენობით (ბრუნვა - სარგებლობაში გადაცემული ქონებიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი, ხარჯების გამოკლების გარეშე). ამასთან, ქონების სარგებლობაში მიმღები ვალდებულია, ყოველწლიური ბრუნვის გადასახადთან ერთად ყოველწლიურად, გადაცემული ქონების სარგებლობისათვის დამატებით გადაიხადოს 2000 (ორი ათასი) ლარი (დღგ-ს ჩათვლით);

5. აუქციონის ბიჯის სიდიდე განისაზღვრა ბრუნვის 1%-ის ოდენობით;

6. ქონების სარგებლობაში გადაცემის ვადა განისაზღვრა 20 (ოცი) წლით. 

7. უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს ოდენობა განისაზღვრა 80 (ოთხმოცი) ლარით (ქონების საბალანსო ღირებულების 0.2%).