>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 206267494) სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისი ჭავჭავაძის გამზირი N 41-43 მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ს/კ 01.00.488) შიდა ფართიდან ნაწილი.

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 234554321BG219   
აუქციონის #: 234554321
ლოტის #: 2
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
2/10/2019 12:15 - 11/10/2019 17:0
ნახვა:
139 ჯერ
საწყისი ფასი: 1128.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 34.0000 e
საგარანტიო თანხა: 113.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 14.10.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერი234554321
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)5.56საკადასტრო კოდი01.00.488
Rs რუკის მხარდაჭერასაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 11.10.2019 16:58:00
სარგებლობის უფლების ვადა - 5  (ხუთი) წელი
ნახაზი №2-ში მითითებული მონიშვნისგათვალისწინებით
ნახაზი №2 იხილეთ აქ
აუქციონში გამარჯვებულთან გასაფორმებელი ხელშეკრულება იხილეთ აქ
პირობა
1. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
2. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
3.ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
4. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი სარგებლობის ხელშეკრულება.
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს