>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/ნ: 202886788) საკუთრებაში არსებული ქალაქი თბილისში, კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბაგირო გზის სედა სადგურის შენობა-ნაგებობის პირველი სართულის ნაწილი წილობრივ მიწის ნაკვეთთან ერთად.

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 1478963258BG119   
აუქციონის #: 1478963258
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
4/9/2019 19:0 - 13/9/2019 17:0
ნახვა:
272 ჯერ
საწყისი ფასი: 1800.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 54.0000 e
საგარანტიო თანხა: 180.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 16.09.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერი1478963258
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)12.57საკადასტრო კოდი01.14.13.013.006
Rs რუკის მხარდაჭერასაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 13.09.2019 16:58:00სარგებლობის უფლების ვადა - 5(ხუთი) წელი
ნახაზი №1-ში მითითებული მონიშვნის გათვალისწინებით
ნახაზი №1 იხილეთ აქ
საიჯარო პირობები იხილეთ აქ
პირობა
1. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
2. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
3.ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
4. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი სარგებლობის ხელშეკრულება.
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს