>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ს.შოროხი (სარუსო)

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 75114IUJ61715019   
აუქციონის #: 75114
ლოტის #: 617150
დაწყება/დასრულება
31/07/2019 10:00 - 29/08/2019 12:00
ნახვა:
491 ჯერ
საწყისი ფასი: 1416 e
ვაჭრობის ბიჯი: 71 e
საგარანტიო თანხა: 283 e
ტელეფონი: 595903322
თვისებები
განმკარგავი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქიყვარელი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ს.შოროხი (სარუსო)გადახდის ბოლო ვადა29.08.2019
ბრძანების ნომერი644ტელეფონის ნომერი595903322
წყალი და კანალიზაციაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზიმიწის ფართობი(მ²)708
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი57.02.54.270
Rs რუკის მხარდაჭერა
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ს.შოროხი, 708 კვ.მ.მიწის პრივატიზება
პირობა
აღწერილობა

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია:           

     მაქსიმალური ფასის შემოთავაზება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის ფასს ბიჯის გათვალისწინებით.

2. სააუქციონო პირობები:

1. მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ქონების შემძენი შეიძლება იყოს საქართველოს  ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%–ზე ნაკლებია.

2. აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი (შემდგომში მონაწილე) აუქციონის რეგისტრატორს წარუდგენს:

) განაცხადს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მონაწილეზე, ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ქონების დასახელებას, ყვარლის მუნიციპალიტეტის  იმ ქონების საწყის ფასს, რომლის შეძენაც სურს მონაწილეს;

) „ბე“–  გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს; „ბე“– გადახდა უნდა მოხდეს ყვარლის  მუნიციპალიტეტის შემდეგ საბანკო ანგარიშზე: სახელმწიფო ხაზინა, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სახაზინო კოდი: 300568800 (პრივატიზებისათვის);

) აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასი 50 ლარი, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიში:  200122900; მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: 220101222; სახაზინო კოდი: 300563394;  300563313

) პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);

) ნოტარიალურად დამოწმებულ მინდობილობას, თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

) ნოტარიულად დამოწმებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლებს და განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში).

3. მონაწილეს უფლება აქვსბე“ - დაუკავებლად აუქციონში მონაწილეობაზე უარი განაცხადოს, მხოლოდ განაცხადის მიღების პერიოდში.

4. აუქციონის დამთავრების შემდეგ დგება ოქმი, რომელიც წარმოადგენს წერილობით ხელშეკრულებას,  ოქმს  ხელს აწერს მყიდველი და ყვარლის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის აუქციონის ორგანიზების მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარე, როგორც გამყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

5. თუ აუქციონში გამარჯვებული პირი უარს განაცხადებს აუქციონის შედეგების ოქმის ხელმოწერაზე, მას ჩამოერთმევა აუქციონში გამარჯვებულის სტატუსი და შეტანილიბეარ დაუბრუნდება.

6. აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლების კრიტერიუმია საწყის გასაყიდ ფასსზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის გადახდა და აუქციონის პირობების დაკმაყოფილება;

7.  აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე გადაიხადოს ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საფასური, რომელიც შეესატყვისება მის მიერ აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს.

8. გარიგებათა გაფორმების წესი და მყიდველის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის #669 დადგენილების შესაბამისად.

9. აუქციონი ტარდება 2019 წლის  29 აგვისტოს 15  საათზე. აუქციონში მონაწილეობაზე განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 2019 წლის 31 ივლისიდან  29 აგვისტოს ჩათვლით  12 საათამდე, სამუშაო დღეებში.  მისამართი: ქ. ყვარელი, კუდიგორის ქ. #1

10. დამატებითი ინფორმაცია საპრივატიზებო ობიექტის და აუქციონი ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ქ.  ყვარელი, კუდიგორის ქ. #1- ში მდებარე ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მე-2 სართულზე; ტელეფონი    # 599 855 993 ; #595 903 322;   ყვარლის მუნიციპალიტეტი.