>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯუგაანში მდებარე 534 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შენობა-ნაგებობით

რეიტინგი:
  (2 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV59842219   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 598422
დაწყება/დასრულება
30/04/2019 12:00 - 29/05/2019 12:00
ნახვა:
622 ჯერ
საწყისი ფასი: 5340 e
ვაჭრობის ბიჯი: 300 e
საგარანტიო თანხა: 2000 e
ტელეფონი: 0-355-23-23-11
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფ.ჯუგაანიგადახდის ბოლო ვადა28.06.2019
ტელეფონის ნომერი0-355-23-23-11წყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)534.00შენობის ფართობი(მ²)534
საკადასტრო კოდი56.06.54.222Rs რუკის მხარდაჭერა
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

სოფ ჯუგაანში მდებარე 534 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 534 კვ.მ. განაშენიანების ფართობის შენობა-ნაგებობა, საკადასტრო კოდი 56.06.54.222. (ყოფილი კულტსახლის შენობა ამორტიზებულ მდგომარეობაში). 

პირობა

    აუქციონის პირობა: უპირობო.

აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

       ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 30 აპრილს 12 საათზე და შეწყდება 29 მაისს 12 საათზე, აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.                                                                                                                                                                                            საბანკო რეკვიზიტები ბე-ს და ბილეთის (ბილეთის ფასი-50ლარი) ღირებულებისათვის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი-300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,  საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების პრივატიზებიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

 აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

          აუქციონში გამარჯვებული მყიდველი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს ნასყიდობის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში  დაფაროს საპრივატიზაციო ქონების სრული საფასური. თუ მყიდველი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს არ გადაიხდის ქონების სრულ საფასურს, მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

                       ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

სიღ             სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია