>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მუხადგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 458BG219   
აუქციონის #: 458
ლოტის #: 2
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
8/4/2019 17:0 - 19/4/2019 17:0
ნახვა:
148 ჯერ
საწყისი ფასი: 1800.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 54.0000 e
საგარანტიო თანხა: 360.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 22.04.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––რაოდენობა1
ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტიმიწის ფართობი(მ²)50
საკადასტრო კოდი01.10.07.001.979Rs რუკის მხარდაჭერა
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
აღწერილობა
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 19.04.2019 16:58:00
საწყისი ყოველწლიური საიჯარო ქირა(ლარი)-1800
სარგებლობის უფლების ვადა - 10 (ათი) წელი
ზოგადი საიჯარო პირობები იხილეთ აქ
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე;
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის ხელშეკრულება.